Hromadná pripomienka k návrhu zákona o spolkoch

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády (schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736) predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona o spolkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou žiadame stiahnuť návrh zákona ako celok z legislatívneho procesu a nepredkladať ho na rokovanie vlády SR.

Navrhujeme, aby bol celý návrh zákona o spolkoch odmietnutý pre rozpor s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Návrh zákona o spolkoch v rozpore s Ústavou SR a s Dohovorom obmedzuje právo slobodne sa združovať, pričom to nie je nevyhnutné nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre ochranu žiadneho z legitímnych cieľov ustanovených v čl. 29 ods. 3 Ústavy SR alebo v čl. 11 ods. 2 Dohovoru (t.j. bezpečnosť štátu, verejná bezpečnosť, ochrana verejného poriadku, predchádzanie trestným činom, ochrana práv a slobôd iných…).

Hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že Ministerstvo vnútra SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní zástupcovia verejnosti.


Obraciame sa na ministerstvo vnútra s hromadnou pripomienkou, ktorej znenie a odôvodnenie, ako i možnosť podporiť ju, nájdete tu.


Ďakujeme!

Navigácia