O inštitúte

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank.

Krédo KI

Zmyslom existencie Konzervatívneho Inštitútu Milana Rastislava Štefánika je artikulácia, šírenie a obhajoba konzervatívnych postojov a hodnôt v slovenskej spoločnosti, a to predovšetkým vo verejnom živote.

Cieľom Inštitútu je v čo najväčšej miere napomôcť vytvoreniu takej atmosféry v spoločnosti, ktorá bude voči konzervatívnym postojom vnímavá a bude ich široko akceptovať.

Konzervativizmus nemá ideológiu alebo súbor univerzálnych názorov, preto radšej hovorí o konzervatívnych postojoch. Tieto postoje vyplývajú z trvalých, časom a generáciami osvedčených hodnôt, ako aj z konkrétneho času a situácie, v ktorej sa uplatňujú.

Konzervatívny postoj nemá jediný zdroj a býva inšpirovaný osobnou skúsenosťou, rôznymi filozofickými názormi či náboženským presvedčením.

Kto sme

Peter Zajac

Literárny vedec, absolvent slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra P. E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, prednášal slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Venuje sa literárnej teórii (Tvorivosť literatúry (1990), Pulzovanie literatúry (1993)) a politickej publicistike a esejistike (Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál, 2004)). V rokoch 1998 – 2001 a 2010 – 2012 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.


Peter Gonda

Peter Gonda (PhD.) je riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave a Slovak Senior Fellow of the Cobden Centre. V publikačnej činnosti a v akademických a verejných prednáškach sa venuje najmä princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, problematike peňazí a menového a bankového systému, eurozóne a ekonomickým aspektom Európskej únie a financovaniu sociálnej sféry. V súčasnosti je napríklad koordinátor a lektor cyklu seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie, koordinátor cyklu ekonomických prednášok renomovaných zahraničných osobností na Slovensku v rámci projektu Conservative Economic Quarterly Lecture Series a koordinátor a vedúci projektu "Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte".


Ondrej Dostál

Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 do roku 2011 pôsobil ako riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky, občianskej spoločnosti, národnostných menšín a niektorými aspektmi Európskej únie. V parlamentných voľbách v júni 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Z tohto dôvodu ukončil svoje desaťročné pôsobenie v KI na poste riaditeľa. V parlamentných voľbách v marci 2016 a vo februári 2020 bol opätovne zvolený za poslanca Národnej rady SR.


Radovan Kazda

Vyštudoval krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Osem rokov pôsobil ako odborný pracovník Výskumného ústavu meliorácií a krajinného inžinierstva, kde sa venoval najmä problematike závlah, odvodnenia pôd a ekológii. Od roku 2002 je analytikom v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venuje najmä enviromentálnej politike. Založil vlastné úspešné vydavateľstvo spravodajských a informačných portálov a periodík o odpadovom hospodárstve, energiách a vodnom hospodárstve. Je koordinátorom enviromentálnych konferencií. V parlamentných voľbách vo februári 2020 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR.


Ivan Kuhn

Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a medzinárodné vzťahy na University of Kent v Canterbury vo Veľkej Británii. V rokoch 1995 – 1997 pracoval ako redaktor na zahraničnopolitickom oddelení denníka SME. Od roku 1998 pracoval ako projektový manažér, konzultant a analytik v oblasti projektov financovaných z fondov Európskej únie. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika vedie od roku 2007 projekt zameraný na monitorovanie transparentnosti a objektívnosti rozhodovania o prideľovaní eurofondov a efektívnosti ich využívania na Slovensku. Okrem toho sa venuje problematike verejnej správy, medzinárodných vzťahov, slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politike a problematike európskej integrácie. V rokoch 2004-2014 bol autorom analytických Národných správ o výsledkoch prieskumu verejnej mienky Eurobarometer č. 62-80 vypracovávaných pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.


Dušan Sloboda

Vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2001 – 2004 pracoval na odbore európskej integrácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od roku 2004 ako analytik, pričom sa špecializuje na oblasť regionálneho rozvoja (regionálna politika SR a EÚ), verejnej správy (fiškálna decentralizácia a komunálna reforma, regionalizácia Slovenska) a niektorým aspektom vzťahu Slovensko – Európska únia.


Dana Feketeová

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociológia. V rokoch 1994 – 1996 pracovala ako tajomníčka v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Od septembra 1998 do marca 1999 pracovala v pozícii výskumného pracovníka v Medzinárodnom stredisku pre štúdium rodiny. V období marec 1999 až jún 2001 pôsobila na tlačovom oddelení Demokratickej strany. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od júna 2002 v pozícii projektového manažéra.

Aktivity

Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte

Zameriavame sa na aktuálny a vážny problém: na mýty o socializme a  sociálnom štáte vo vzájomných súvislostiach a s dôsledkami podliehania ľudí týmto mýtom na rozklad základov dnešných spoločností.

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS)

Organizujeme prednášky významných zahraničných ekonómov na Slovensku.

Akadémia klasickej ekonómie (AKE)

Organizujeme cyklus opakujúcich sa dvoch ročníkov s deviatimi seminármi o ekonómii a ekonomickom myslení.

Klasická ekonómia pre stredoškolákov (KEPS)

KEPS je celoročný kurz základov ekonomického myslenia pre stredné školy. Kurz je zameraný na výuku hlavných ekonomických princípov, ktoré sú v súlade s hodnotami slobodnej spoločnosti a využiteľné v praxi – v osobnom aj pracovnom živote, ako aj vo verejnom priestore.

Cena Dominika Tatarku (CDT)

Každoročne udeľujeme Cenu Dominika Tatarku. CDT je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Deň daňového odbremenenia na Slovensku

Každoročne komplexne spoločne s EIC prepočítavame bremeno platieb občanov, ktoré majú formu de facto dane. Určuje sa tak symbolický a hypotetický dátum oslobodenia ľudí od povinnosti platiť dane do konca roka. Ide o deň, kedy pracujúci na Slovensku s priemernou mzdou začína zarábať pre seba a svoju rodinu, nie na všetky dane (z príjmu, majetku, spotreby, ale aj z podnikania).

Študentská esej

Každoročne vyhlasujeme esejistickú súťaž, ktorej sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má menej ako 30 rokov.

Cena Ernesta Valka

Každoročne vyhlasujeme súťaž Cena Ernesta Valka. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov.

Monitoring eurofondov

Sledujeme využívanie a zneužívanie eurofondov na Slovensku. Poukazujeme na to, že eurofondy dlhodobo zlyhávajú ako nástroj znižovania regionálnych rozdielov.

Právo na dobrú samosprávu

Podporujeme aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zameraných na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k samospráve.

Programové vyhlásenie reformnej vlády

V spolupráci s ďalšími expertmi a think-tankmi sme v roku 2010 vypracovali Programové vyhlásenie reformnej vlády ako sprievodcu pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu.

Ľudské práva a zahraničná politika

Obhajujeme občianske práva a slobody na Slovensku a podporujeme hodnotovo orientovanú zahraničnú politiku Slovenskej republiky.

Reforma vzdelávania

Už v roku 2005 sme pripravili Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania a stratégiu reformy vzdelávania. Stáli sme na začiatku iniciatívy Nové školstvo, ktorá sa neskôr osamostatnila a realizuje mnohé aktivity na podporu tak potrebných zmien vo vzdelávaní a školstve na Slovensku, vrátane kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Asignácia 2 %

Všetky podstatné informácie k tomu, ako a prečo venovať 2 % z dane KI, nájdete tu.

Klub podporovateľov KI

Pozývame Vás do Klubu podporovateľov KI, viac nájdete tu.

Navigácia