Pozývame Vás do Klubu podporovateľov KI

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) sa už dve desiatky rokov snaží intenzívne brániť a presadzovať hodnoty slobodnej, zodpovednej, kultúrnej a vzdelanej spoločnosti na Slovensku. Napriek množstvu rozmanitých aktivít a dosiahnutým výsledkom sme v súčasnosti na hranici finančnej udržateľnosti. Preto sme sa rozhodli založiť neformálne spoločenstvo KLUB PODPOROVATEĽOV KONZERVATÍVNEHO INŠTITÚTU M. R. ŠTEFÁNIKA (KPKI).

Cieľom KPKI je získavanie súkromných zdrojov na financovanie našich aktivít a vytvorenie komunity ľudí, s ktorými môžeme spoločne zdieľať a efektívnejšie presadzovať a brániť princípy slobodnej a zodpovednej spoločnosti na Slovensku.

Ako sa stať členom KPKI?

Členom KPKI sa môže stať každý, kto vyplní kontaktný formulár a v danom roku zaplatí ročný príspevok. Minimálny členský príspevok na jeden rok predstavuje 35 eur. Maximálna výška príspevku nie je ohraničená. Príspevok sa uhrádza prevodom na účet KI (číslo účtu v tvare IBAN: SK85 1100 0000 0026 2245 5666, variabilný symbol 2024777, konštantný symbol 0558 a správa pre prijímateľa „KPKI – meno a priezvisko“).

Zoznam členov KPKI, ktorí so zverejnením svojho mena vyslovia súhlas, bude zverejnený na webstránke KI.

Pri členoch KPKI, ktorí so zverejnením nebudú súhlasiť, bude KI dodržiavať anonymitu. KPKI je neformálnym združením donorov KI, z ktorého podporovateľom nevyplývajú nijaké povinnosti a záväzky.

Ďalšie formy podpory KI

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika môžete podporiť tiež nasledovne:

• finančným príspevkom – číslo účtu v tvare IBAN: SK85 1100 0000 0026 2245 5666

• online prevodom prostredníctvom služby PayPal:

Čo získa člen KPKI?

• prednostné pozvánky na semináre a konferencie KI (pred zverejnením pozvánky na webstránke KI a rozposlaním pozvánky verejnosti), zľavy na platené konferencie a iné podujatia KI,

• každý člen KPKI, ktorý prejaví záujem, dostane knihu F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie,

• každý člen KPKI má možnosť prihlásiť sa na Akadémiu klasickej ekonómie za zľavnený účastnícky poplatok,

• každý člen KPKI, ktorého ročný príspevok bude predstavovať minimálne 100 eur, získava tričko KI,

• právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej ročný príspevok bude predstavovať minimálne 300 eur, získa na rok právo na zverejnenie svojho loga na webstránke KI.

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 22. októbra 2012.

Peter Gonda: Má to zmysel

Aj po vyše dvadsiatich rokoch od zbavenia sa pút neslobody musíme byť v strehu a pripomínať si slová Miltona Friedmana, že „sloboda je vzácna a krehká rastlina”. V mene sociálnych vymožeností, politickej korektnosti, antidiskriminácie, či napríklad „riešení” finančnej a dlhovej krízy a záchrany konštruktivistického eura sa dnes čoraz viac rozťahujú chápadlá štátnych zásahov. Mnohí to podporujú alebo ticho akceptujú, aj keď im to postupne odkrajuje z ich slobôd a „vzácna a krehká rastlina“ nepozorovane vädne.

Súčasťou nekompromisného hlasu na obranu slobodnej spoločnosti na Slovensku je viac ako desať rokov i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Svojím pôsobením v ňom zdôrazňujeme a presadzujeme symbiózu voľného trhu, osobnej zodpovednosti a dodržiavania morálnych noriem. Chceme prispievať k zmene správania sa ľudí od spoliehania sa na iných (cez štát) na spoliehanie sa na seba, svoju rodinu a dobrovoľnú spoluprácu. Podporujeme tiež vyššiu kultúrnosť a vzdelanosť. Organizujeme preto konferencie a semináre, prednášky renomovaných zahraničných hostí v rámci programu CEQLS (oceneného medzinárodne uznávanou Templeton Freedom Award 2009), realizujeme vzdelávacie aktivity, udeľujeme Cenu Dominika Tatarku. Analyticky sa vyjadrujeme k rôznym oblastiam života spoločnosti, prichádzame s reformnými návrhmi a snažíme sa k nim iniciovať diskusiu, udržiavame ju a nenechávame ju upadnúť ani v menej žičlivých časoch, keď to či ono prestáva byť „in“.

Napriek doterajším aktivitám a dosiahnutým výsledkom sme v súčasnosti na hranici finančnej udržateľnosti. Aj preto sme založili Klub podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI). Cieľom je získať súkromné zdroje na pokračovanie a rozvinutie našich aktivít a vytvoriť komunitu hodnotovo blízkych ľudí, s ktorými môžeme spoločne zdieľať, efektívnejšie presadzovať a brániť tradičné a historicky overené hodnoty. Členom KPKI sa môže stať každý, kto podporí KI ročným príspevkom vo výške minimálne 30 eur a vyplní kontaktný formulár. Z členstva v tomto neformálnom spoločenstve nevyplývajú nijaké povinnosti a záväzky. Naopak, jeho členovia získajú možnosť stotožnenia sa so značkou KI a viaceré výhody, napríklad prednostné pozvánky na semináre a konferencie KI, možnosť dostať knihu Na obranu slobodného trhu a poštou dostávať Konzervatívne listy, pozvánky, publikácie a iné materiály KI. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej ročný príspevok bude minimálne 300 eur, poskytneme priestor na zverejnenie loga na webstránke KI v časti venovanej podporovateľom KI.

Každý člen klubu predstavuje pre nás cennú finančnú i morálnu podporu. Svojím finančným príspevkom nám pomôže vyhnúť sa utlmeniu našich aktivít a stíšeniu konzervatívneho think-tankového hlasu slobody na Slovensku, ba možno i jeho zániku. Podstatné pre nás je, že účasť každého člena klubu vyjadruje ocenenie našej doterajšej činnosti a signál, že TO má zmysel aj do budúcnosti.

Sme presvedčení, že čím viac bude členov KPKI, tým bude postupne silnejšia a rešpektovanejšia komunita zástancov slobodnej a zodpovednej spoločnosti na Slovensku. Nesľubujeme okamžité presadenie rýchlych a viditeľných zmien. Garantujeme „iba“ neustály, aktívny, dôsledný a nezávislý hlas obrany slobody, zodpovednosti a zdravého rozumu, ktorý môže priniesť ovocie až v dlhodobejšom horizonte. Naďalej sa mienime držať historicky overených hodnôt západnej civilizácie, Štefánikovho odkazu „kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný“ a princípov, od ktorých neustupujeme pri presadzovaní dlhodobo účinných zmien v slovenskej spoločnosti, mysliac aj na budúce generácie.

Autor je riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý je presvedčený, že TO má zmysel.

Členovia KPKI 

Individuálni členovia:

Fedor Gál, Milan R. Kališ, Martin Mlýnek, Matej Števove, Michal Novota, Peter Šebest, Tibor Takáč, Martin Reguli, Ľuboš Kubín, Martin Polek, Sylvia Švecová, Ľuboš Mikuška, Miroslav Naď, Vladimír Monček, Marián Úradník, Ondrej Pelikan, Jozef Urban, Dana Rajtárová, Mikuláš Knapp, Marek Tatarko, Tomáš Forgáč, Ronald Ižip, Trim Broker, Martin Ďuriančik, Pavol Minárik, Vladimír Pašiak, Ronald König, Svetozár Gavora, Dušan Mihálik, Radko Štulrajter, Vladimír Sečka, Pavel Makovínyi, Michal Bittšanský, Marek Prokopec, Beatrix Slobodová, Jozef Kresan, Peter Skladaný, Roman Červenák, Mária Kocianová, Martin Horanský, Lukáš Klenovský, Lenka Buzogaňová, Michal Bittšanský, OZO, a.s., Miriama Petríková, Štefan Jakubáč, Pavol Roman, Radoslav Vargic, Anna Piskáčková, Matúš Zemčík, Michal Komžík, Ladislav Siman, Peter Guttman, Rastislav Banetka, Ľubo Stacho, Rudolf Frýželka, David Bořuta, Maroš Korman, Karol Bujaček, David Štancel, Tomáš Eder a ďalší anonymní podporovatelia sú taktiež presvedčení, že TO má zmysel.

Ďakujeme!

Navigácia