Má to zmysel

Aj po vyše dvadsiatich rokoch od zbavenia sa pút neslobody musíme byť v strehu a pripomínať si slová Miltona Friedmana, že „sloboda je vzácna a krehká rastlina”. V mene sociálnych vymožeností, politickej korektnosti, antidiskriminácie, či napríklad „riešení” finančnej a dlhovej krízy a záchrany konštruktivistického eura sa dnes čoraz viac rozťahujú chápadlá štátnych zásahov. Mnohí to podporujú alebo ticho akceptujú, aj keď im to postupne odkrajuje z ich slobôd a „vzácna a krehká rastlina“ nepozorovane vädne.

Súčasťou nekompromisného hlasu na obranu slobodnej spoločnosti na Slovensku je viac ako desať rokov i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Svojím pôsobením v ňom zdôrazňujeme a presadzujeme symbiózu voľného trhu, osobnej zodpovednosti a dodržiavania morálnych noriem. Chceme prispievať k zmene správania sa ľudí od spoliehania sa na iných (cez štát) na spoliehanie sa na seba, svoju rodinu a dobrovoľnú spoluprácu. Podporujeme tiež vyššiu kultúrnosť a vzdelanosť. Organizujeme preto konferencie a semináre, prednášky renomovaných zahraničných hostí v rámci programu CEQLS (oceneného medzinárodne uznávanou Templeton Freedom Award 2009), realizujeme vzdelávacie aktivity, udeľujeme Cenu Dominika Tatarku. Analyticky sa vyjadrujeme k rôznym oblastiam života spoločnosti, prichádzame s reformnými návrhmi a snažíme sa k nim iniciovať diskusiu, udržiavame ju a nenechávame ju upadnúť ani v menej žičlivých časoch, keď to či ono prestáva byť „in“.

Napriek doterajším aktivitám a dosiahnutým výsledkom sme v súčasnosti na hranici finančnej udržateľnosti. Aj preto sme založili Klub podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI). Cieľom je získať súkromné zdroje na pokračovanie a rozvinutie našich aktivít a vytvoriť komunitu hodnotovo blízkych ľudí, s ktorými môžeme spoločne zdieľať, efektívnejšie presadzovať a brániť tradičné a historicky overené hodnoty. Členom KPKI sa môže stať každý, kto podporí KI ročným príspevkom vo výške minimálne 30 eur a vyplní kontaktný formulár. Z členstva v tomto neformálnom spoločenstve nevyplývajú nijaké povinnosti a záväzky. Naopak, jeho členovia získajú možnosť stotožnenia sa so značkou KI a viaceré výhody, napríklad prednostné pozvánky na semináre a konferencie KI, možnosť dostať knihu Na obranu slobodného trhu a poštou dostávať Konzervatívne listy, pozvánky, publikácie a iné materiály KI. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej ročný príspevok bude minimálne 300 eur, poskytneme priestor na zverejnenie loga na webstránke KI v časti venovanej podporovateľom KI.

Každý člen klubu predstavuje pre nás cennú finančnú i morálnu podporu. Svojím finančným príspevkom nám pomôže vyhnúť sa utlmeniu našich aktivít a stíšeniu konzervatívneho think-tankového hlasu slobody na Slovensku, ba možno i jeho zániku. Podstatné pre nás je, že účasť každého člena klubu vyjadruje ocenenie našej doterajšej činnosti a signál, že TO má zmysel aj do budúcnosti.

Sme presvedčení, že čím viac bude členov KPKI, tým bude postupne silnejšia a rešpektovanejšia komunita zástancov slobodnej a zodpovednej spoločnosti na Slovensku. Nesľubujeme okamžité presadenie rýchlych a viditeľných zmien. Garantujeme „iba“ neustály, aktívny, dôsledný a nezávislý hlas obrany slobody, zodpovednosti a zdravého rozumu, ktorý môže priniesť ovocie až v dlhodobejšom horizonte. Naďalej sa mienime držať historicky overených hodnôt západnej civilizácie, Štefánikovho odkazu „kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný“ a princípov, od ktorých neustupujeme pri presadzovaní dlhodobo účinných zmien v slovenskej spoločnosti, mysliac aj na budúce generácie.

Autor je riaditeľ KI, ktorý je presvedčený, že TO má zmysel.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 09/2011.

Navigácia