Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene niektorých zákonov.

Právna úprava vyvlastňovania je v súčasnosti obsiahnutá v stavebnom zákone. Ten má byť nahradený novým stavebným zákonom, ktorý už úpravu vyvlastňovania nebude obsahovať. Navrhovaný zákon o vyvlastňovaní prináša novú úpravu vyvlastňovania, ktorá umožní zefektívniť proces vyvlastňovania. Hrozí však, že sa tak stane za cenu oslabenia reálnych možností ochrany práv vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností. Sme presvedčení, že efektivita procesu vyvlastňovania nemôže mať prednosť pred ochranou ústavou garantovaného vlastníckeho práva.

Za nebezpečný považujeme zámer, aby jednotlivé účely, na ktoré možno vyvlastniť vo verejnom záujme, neboli uvedené priamo v zákone o vyvlastňovaní, ale boli riešené len odkazom na osobitné zákony. Možnosť zákonodarcu rozšíriť účel vyvlastnenia prakticky v ktoromkoľvek schvaľovanom zákone, vyvoláva u verejnosti oprávnenú nedôveru a nutnosť byť na pozore pri príprave a schvaľovaní akéhokoľvek zákona, čo je proti uznávaným zásadám civilizovaného, demokratického a právneho štátu.

Za dôležité považujeme, aby vyvlastňovanie bolo možné iba vo verejnom záujme. Navrhovaný zákon ponecháva možnosť vyvlastňovania aj v súkromnom záujme a pripúšťa uprednostňovanie záujmov súkromných investorov pred vlastníckym právom vlastníkov nehnuteľností.

Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju môžete najneskôr v pondelok 18. augusta 2014.

Všetky body hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo spravodlivosti nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Richard Drutarovský, občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)
Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika (KI)
Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a sociálnych analýz INESS
Juraj Smatana, ZMENA ZDOLA
Renáta Minová, Hestia,o.z.
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Juraj Petrovič, OKS
Ivan Kuhn, OKS
Dušan Sloboda, KI
Radovan Kazda, KI
Radovan Ďurana, INESS
Juraj Karpiš, INESS

Navigácia