Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Predložený návrh znižuje pružnosť trhu práce, obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov, neúmerne posilňuje vplyv odborov a privilégiá ich funkcionárov.

Tieto opatrenia sú vydávané za ochranu zamestnancov. V skutočnosti však rigidnejšie pracovné právo a nižšia flexibilita trhu práce znamenajú vážne prekážky pre tvorbu nových pracovných miest a najviac poškodzujú práve najohrozenejšie skupiny – dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných občanov, ktorí majú problémy uplatniť sa na trhu práce. Viaceré z navrhovaných zmien by mali negatívny dopad na fungovanie podnikateľských subjektov, čím by poškodzovali aj záujmy ich zamestnancov. Pre posilňovanie vplyvu odborov a privilégií ich funkcionárov neexistujú žiadne vecné dôvody.

Ide o politicky motivované opatrenia súvisiace s podporou odborárskych predákov pre stranu SMER-SD pred parlamentnými voľbami. Pružný trh práce nezväzovaný nadbytočnými reguláciami je jedným zo základných predpokladov rozvoja ekonomiky a prosperity celej spoločnosti. Preto žiadame vypustiť z návrhu novely Zákonník práce tie ustanovenia, ktoré znižujú pružnosť pracovnoprávnych vzťahov a neopodstatnene zvyšujú vplyv odborov. Obsahom hromadnej pripomienky sú nasledovné body:

– Zachovanie slobody zmluvných vzťahov pri práci

– Ponechanie možnosti skúšobnej doby aj pri opakovane uzatváraných zmluvách na dobu určitú

– Zachovanie pružnejšej úpravy pracovného pomeru na dobu určitú

– Zachovanie pružnejšej úpravy pracovného pomeru na kratší pracovný čas

– Vypustenie navrhovaných ustanovení zvyšujúcich privilégiá odborárskych funkcionárov

– Nezvyšovanie nákladov na rozväzovanie pracovného pomeru

– Zachovanie možnosti pružnejšej úpravy pracovného času

– Ponechanie rozsahu nadčasov na doterajšej úrovni

– Jednoduchšia úprava minimálnych mzdových nárokov

– Ponechanie zodpovednosti zamestnanca za chybnú prácu

– Ponechanie určovania pracovných noriem v kompetencii zamestnávateľov

– Neobmedzovanie motivačných nástrojov bez preukázateľných dôvodov

– Nerozširovanie osobných prekážok v práci

– Neuznanie účasti na štrajku mimo štrajku na základe zákona o kolektívnom vyjednávaní za osobnú prekážku v práci

– Jednoduchšia úprava stravovania zamestnancov

Preto sa na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorej znenie nájdete na stránkach change|net.sk, kde zároveň môžete pripomienku podporiť do 26. februára 2007 tu. Ďakujeme.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Peter Gonda, ekonóm, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Martin Chren, ekonóm, Nadácia F. A. Hayeka

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana

Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ľuboš Mikuška, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka

Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Dalibor Roháč, ekonóm, Inštitút pre slobodnú spoločnosť

Navigácia