Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení. Zákonom sa má výrazne obmedziť právo sporiteľov nakladať so svojimi úsporami, čo je v rozpore s pravidlami, za ktorých sporitelia vstupovali do II. piliera.

Novela zákona obmedzuje dostupnosť úspor sporiteľov na základe argumentu o ochrane dôchodcov pred nimi samými. Pre viac ako 98% sporiteľov má byť možnosť programového výberu (zostatku úspor, po zakúpení požadovaného doživotného dôchodku) zrušená. Možnosť jednorazového výberu zostatku po zakúpení povinného minimálneho doživotného dôchodku by mala byť zrušená úplne.

Každý sporiteľ bude nútený zakúpiť si poistný produkt vo forme doživotného dôchodku – „anuitu“ (pravidelnú mesačnú platbu do konca života) výlučne od životnej poisťovne. Len sporitelia s mimoriadne nadštandardne vysokými úsporami a dôchodkom si anuitu nebudú musieť kúpiť za celú nasporenú sumu. Nad rámec anuity im zostáva možnosť čerpať úspory dočasným dôchodkom, či programovým výberom, avšak minimálne v rovnakých splátkach po dobu 10 rokoch, prípadne kratšie ale v maximálnej mesačnej splátke vo výške necelých 200 eur (vo výške životného minima). Čiže sporiteľ, ktorého doživotný dôchodok plus dôchodok z prvého piliera bude plne pokrývať jeho spotrebné výdavky, nebude môcť voľne nakladať so svojim zostávajúcimi úsporami a zákon mu umožní z nich vybrať len 1/120 mesačne, alebo nanajvýš cca 200 eur mesačne.

Sme presvedčení, že návrh zákona je v rozpore s viacerými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:

1. Zrušiť kritérium štvornásobku životného minima pre prístup k zostatku úspor na osobnom dôchodkovom účte vedenom v sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zaviesť kritérium dôchodkových príjmov vo výške minimálne 1,2 násobku životného minima, pri nutnosti zakúpiť si doživotný dôchodok z druhého piliera vo výške 0,4 násobku životného minima.

2. Doživotný dôchodok sporiteľa, ktorého dôchodok z prvého piliera bude nižší ako 1,2 násobok životného minima, musí byť fixne indexovaný o cieľovú jadrovú infláciu Európskej centrálnej banky

3. Umožniť jednorazový výber zostatku úspor po splnení požadovanej hranice príjmov v starobe vo výške 1,2 násobku životného minima.

4. Posudzovať príjmovú situáciu žiadateľa o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia formou testovania príjmovej situácie jednotlivca zo všetkých zdrojov, z ktorých má (má možnosť mať) dlhodobý, pravidelný príjem. Do dôchodkových príjmov započítavať príjmy z I. piliera, II. piliera, III. piliera a iných finančných kontraktov.

5. Zaviesť možnosť poberania dávky na základe zhodnotenia úspor bez nutnosti zakúpenia doživotného dôchodku (úspory ostávajú majetkom sporiteľa, sporiteľ inkasuje len zhodnotenie úspor).

6. Navrhujeme odsunúť legislatívne konanie o návrhu zákona na jar budúceho roka a otvoriť o uvažovaných zmenách širšiu verejnú diskusiu.

Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju možno najneskôr vo štvrtok 5. decembra 2013.

Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Juraj Karpiš, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Martin Vlachynský, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Ján Dinga, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ondrej Dostál, OKS

Navigácia