Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorým sa mení aj zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (materiál č. 1533/2013-1000).

Ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý vážne ohrozuje právo občanov na informácie. Tento zákon totiž závažne mení a okliešťuje aj zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, a to napriek tomu, že o navrhovaných zmenách neprebehla vôbec žiadna verejná diskusia.

Ministerstvo hospodárstva chce zákonom zaviesť nové vágne a neurčité ustanovenia, na základe ktorých budú môcť úrady subjektívne a svojvoľne utajovať informácie o svojej činnosti.

Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2011 štátnymi orgánmi, mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, verejnoprávnymi inštitúciami, štátnymi podnikmi, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a firmami s väčšinovou účasťou štátu alebo samospráv.

Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť nielen všetky tieto zmluvy, ale aj všetky faktúry a objednávky vyhotovené pred rokom 2011 a ďalšie informácie súvisiace s týmito zmluvami.

Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť hospodárenie firiem, do ktorých štát, obce alebo samosprávne kraje vložili svoj majetok a v ktorých majú väčšinovú účasť. Čo sa týka zmlúv uzatvorených od roku 2011, ministerstvo navrhuje utajiť všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré neboli alebo nie sú povinne zverejňované na internete. V prípade firiem so 100 percentnou účasťou štátu alebo samospráv sú na internete povinne zverejňované iba niektoré mimoriadne zmluvy netýkajúce sa samotného predmetu činnosti týchto firiem. Ostatné zmluvy sú verejnosti prístupné na základe žiadosti. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva by znamenal utajenie všetkých ostatných zmlúv, faktúr, objednávok a s nimi súvisiacich informácií – a teda skoro celého hospodárenia firiem so 100 percentnou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov. V prípade firiem s 99 percentnou a menšou účasťou štátu alebo samospráv (v ktorých však štát alebo samosprávy majú stále väčšinovú účasť) sa nezverejňujú na internete žiadne ich zmluvy, avšak tieto zmluvy sú verejnosti prístupné na základe žiadosti. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva by znamenal úplné utajenie všetkých zmlúv, faktúr, objednávok a celého hospodárenia firiem s 99 percentnou alebo väčšinovou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov.

Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju možno najneskôr v pondelok 4. novembra 2013.

Peter Wilfling, VIA IURIS, Radničné nám. 3, 902 01, Pezinok
Peter Kunder, Aliancia Fair Play, Smrečianska 21, 811 05, Bratislava
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18, Bratislava
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03, Bratislava
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, Beskydská 8, 811 05, Bratislava
Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť, ul. 29. augusta 38, 811 09, Bratislava
Juraj Rizman, Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99, Bratislava
Norbert Brázda, Changenet, Radlinského 7, 911 01, Trenčín
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Hlavná ul. 249, 951 06, Vinodol
Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Gajova 4, 811 09, Bratislava
Vladimír Pirošík, advokát, Rudohorská 11, 974 11 Banská Bystrica
Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ul. 29. augusta 38, 811 09, Bratislava

Navigácia