Hromadná pripomienka verejnosti týkajúca sa novely zákona o sťažnostiach

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne aj novela zákona o sťažnostiach, ktorú do legislatívneho procesu predkladá Úrad vlády SR.

Ako správne uvádza predkladateľ, „zákon o sťažnostiach by mal slúžiť na ochranu individuálnych práv fyzických osôb a právnických osôb, porušovaných alebo ohrozovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy. Zákonná úprava možnosti obracať sa na orgány verejnej správy prostredníctvom sťažností a poukazovať na nedostatky v činnosti týchto orgánov, sa dotýka širokej verejnosti a všetkých oblastí štátnej správy, pričom je súčasne prostriedkom verejnej kontroly.“

Aby zákon o sťažnostiach skutočne slúžil účelu, ktorému by slúžiť mal aj podľa Úradu vlády SR, navrhli zástupcovia verejnosti v rámci hromadnej pripomienky 16 zásadných pripomienok, v rámci ktorých sa okrem iných navrhuje:skrátenie lehoty na vybavenie sťažnosti; obmedzenie možnosti odmietania sťažností z formálnych dôvodov; nezužovanie rozsahu prešetrovania sťažnosti; skrátenie lehoty pre upozornenie, že podanie nie je sťažnosťou; skrátenie lehoty pre vybavovanie opakovaných sťažností a sťažností proti vybaveniu sťažnosti; zachovanie možnosti podávať sťažnosti ústne; obnovenie možnosti podávania anonymnej sťažnosti; sprístupňovanie informácií súvisiacich s vybavovaním sťažností či sprísnenie podmienok na predlžovanie lehoty na vybavenie sťažnosti.

Hromadnú pripomienku verejnosti môžete podporiť aj Vy najneskôr do utorka 4. októbra 2016 na portáli change|net.sk tu.

Ak bude podporená aspoň piatimi stovkami občanov, bude Úrad vlády SR ako predkladateľ povinný so zástupcami verejnosti dané pripomienky prerokovať v rámci rozporového konania.

Úvodní signatári:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
iPeter Wilfling, VIA IURIS
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Štefan Szilva, živnostník/IT špecialista
Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky
Martin Šechný, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Vladimír Dulla, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves
Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava
Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov
Juraj Mesík, občiansky aktivista
Jozef Mečiar, Šaľa
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Zuzana Demjanová, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Navigácia