Inšpekcia odmietla podnety proti postupu polície počas návštevy čínskeho prezidenta

Inšpekcia ministerstva vnútra odmietla sťažnosť piatich mimovládnych organizácií na postup polície počas návštevy čínskeho prezidenta v júni v Bratislave.

Informácia o odmietnutí sťažnosti mi bola doručená 9.9.2009, v deň návštevy dalajlámu v Bratislave a v deň konania náhradného zhromaždenia za protizákonne zakázané zhromaždenie z 18. júna. V pondelok 21.9.2009 mi bolo doručené uznesenie inšpekcie, ktorým bolo odmietnuté aj trestné oznámenie v tejto veci. Trestné oznámenie podali v júli Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a VIA IURIS – Centrum pre práva občana. Obe organizácie sa proti uzneseniu inšpekcie tento týždeň v zákonnej lehote odvolali.

Odôvodnenie uznesenia inšpekcie svedčí o tom, že inšpekcia nedostatočne zistila skutkový stav a priebeh udalostí pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave dňa 18.6.2009. Hovorí sa v ňom napríklad o vzájomnom prekrývaní si transparentov, vzájomnom vytrhávaní transparentov a letákov, či vzájomnom fyzickom napádaní. V skutočnosti však k prekrývaniu transparentov, ich trhaniu a odcudzovaniu a ak fyzickým útokom dochádzalo iba zo strany priaznivcov čínskeho prezidenta voči slovenským demonštrantom za ľudské práva v Číne, nie naopak. Je to dokázateľné aj videozáznamami, ktoré tvorili prílohu trestného oznámenia.

Inšpekcia ich však evidentne nebrala do úvahy a vystačila si iba s informáciami od polície. V odôvodnení uznesenia inšpekcie sa nachádza aj tvrdenie o vykonaní služobného zákroku, pri ktorom bolo predvedených deväť osôb: „Prítomní príslušníci PZ na základe pokynu veliteľa dielčieho bezpečnostného opatrenia ukončili vzájomné napádania predvedením deviatich osôb, z ktorých boli piati občania SR a štyria občania Čínskej ľudovej republiky.V skutočnosti však k žiadnemu zákroku, pri ktorom by bolo predvedených 9 vzájomne sa napádajúcich osôb, nedošlo. Štyria občania SR boli predvedení, keď jedného z nich napadol jeden z prítomných Číňanov a polícia miesto útočníka odvádzala napadnutého, pričom časť prítomných sa v tom polícii pokúsila zabrániť. Piaty občan SR bol tiež predvedený bez toho, aby sa akokoľvek zúčastnil „vzájomného napádania“.

Inšpekcia pri odmietnutí sťažnosti, ani pri odmietnutí trestného oznámenia vôbec nereagovala na konkrétne situácie zaznamenané na videozázname, pri ktorých mimovládne organizácie poukazovali na protizákonný postup konkrétnych policajtov. Oba podnety boli odmietnuté len na základe všeobecných úvah bez vysporiadania sa s konkrétnymi dôkazmi. Inšpekcia vôbec neposudzovala, či konkrétne popísaným a zdokumentovaným konaním policajtov neprišlo k spáchaniu trestných činov, prípadne, či pri nich neprišlo k porušeniu služobných povinností, ktoré by mali byť postihnuté v disciplinárnom konaní. V odôvodnení sa uvádza, že „Príslušníci PZ zaradení do dielčieho bezpečnostného opatrenia plnili úlohy v rámci režimových opatrení pod jednotným velením v zmysle inštruktáže so zameraním na zamedzenie prístupu osobám, u ktorých je predpoklad, že do monitorovaného priestoru pred prezidentským palácom idú s úmyslom narušiť priebeh návštevy, zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do určených priestorov, usmernenie pohybu osôb po vymedzenej trase a ochranu verejného poriadku.“

Takáto inštruktáž vyvoláva podozrenie, že občania SR, ktorí prišli pred Prezidentský palác pokojnou formou (držaním transparentov a letákov) protestovať proti porušovaniu ľudských práv v Číne, boli v zmysle inštrukcií polície považovaní za osoby majúce úmysel narušiť priebeh návštevy. Slobodné a pokojné vyjadrenie vlastného názoru nemôže byť v demokratickom právnom štáte považované za „narušenie priebehu návštevy“ a štátnymi orgánmi kvalifikované ako nebezpečné konanie, ktorému treba zamedziť. Takýto prístup je charakteristický pre totalitné režimy, nemožno ho však akceptovať v demokratickej krajine.

Ondrej Dostál

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 25. septembra 2009.

Mediálne výstupy:

25. september 2009

webnoviny.sk/SITA: Inšpekcia MV SR odmietla sťažnosť na postup polície

Súvisiace informácie:

18. jún 2009

Mimovládne organizácie protestovali pred Prezidentským palácom za ľudské práva v Číne

KI: Videozáznam: Protest za ľudské práva v Číne

Navigácia