Obvodný úrad zastavil priestupkové konania v čínskej kauze

Obvodný úrad Bratislava mi doručil rozhodnutie o tom, že zastavil priestupkové konanie, ktoré voči mne viedol v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali dňa 18. júna 2009 pred prezidentským palácom počas návštevy čínskeho prezidenta. Znamená to, že nebudem pokarhaný.

V júli 2009 ma Obvodný úrad Bratislava v rozkaznom konaní uznal vinným zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku (neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa) a ako sankciu mi uložil pokarhanie.

Obvodný úrad dospel k záveru, že spáchanie priestupku mi bolo nepochybne preukázané. Proti rozkazu som podal v zákonnej lehote odpor. Dňa 1. decembra 2009 som sa zúčastnil ústneho pojednávania, na ktorom som vypovedal vo veci priestupkového konania, ktoré bolo voči mne vedené.

Obvodný úrad v Bratislave následne dospel k záveru, že spáchanie priestupku mi nie je pre preukázané a priestupkové konanie zastavil. Z priestupku som bol obvinený preto, že som sa pokúšal zabrániť tomu, aby polícia odviedla z Hodžovho námestia Roberta Mihályho, ktorý bol napadnutý jedným z prítomných fanúšikov čínskeho prezidenta, pričom polícia nezakročila voči útočníkovi, ale voči napadnutému.

V odpore som vyjadril názor, že „že nie je záujmom spoločnosti, aby v prítomnosti policajtov dochádzalo k napádaniu občanov a k odcudzovaniu ich vecí a aby policajti zasahovali proti poškodeným a napadnutým, nie proti páchateľom takéhoto konania. Vzhľadom na to moje konanie neporušovalo, ani neohrozovalo záujem spoločnosti, a preto by nemalo byť posudzované ako priestupok.“

Obvodný úrad po prerokovaní veci dospel k záveru, že mi spáchanie priestupku nie je preukázané, nakoľko „orgány Policajného zboru SR neuviedli, akým spôsobom bol Mgr. Dostál vyzvaný na upustenie od protiprávneho konania, ani akým spôsobom sa mal protiprávneho konania dopúšťať.“

Obvodný úrad ma zároveň informoval, že odložil vec týkajúcu sa podozrenia zo spáchania priestupku proti majetku v súvislosti s krádežou mojich letákov na zhromaždení. Napriek tomu, že polícia zadržala Číňana podozrivého z odcudzenia letákov, odmietla vec kvalifikovať ako trestný čin krádeže a ako priestupok ju postúpila Obvodnému úradu Bratislava. Ten však konštatoval, že došlé oznámenie neodôvodňuje začatie konania o priestupkoch.

Ondrej Dostál

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 18. decembra 2009.

Mediálne výstupy:

18. december 2009

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Nebudem pokarhaný. Vianočný darček od Kaliho?

Súvisiace informácie:

18. jún 2009 Mimovládne organizácie protestovali pred Prezidentským palácom za ľudské práva v Číne

KI: Videozáznam: Protest za ľudské práva v Číne

18. august 2009

KI: Ondrej Dostál: Odpor proti pokarhaniu

3. september 2009

KI: Ondrej Dostál: Polícia opäť posúdila krádež letákov len ako priestupok

Navigácia