Podporte hromadnú pripomienku proti vzniku jednej štátnej zdravotnej poisťovne

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo dňa 25. septembra 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh projektu (rezortné číslo Z45385-2012-SLP), ktorým hodlá zrušiť systém pluralitného zdravotného poistenia a nahradiť ho jednou zdravotnou poisťovňou. Ministerstvo navrhuje prechod na unitárny systém od 1. 1. 2014 v prípade „dobrovoľného“ odkúpenia akcií od súčasných vlastníkov súkromných zdravotných poisťovní. V prípade neúspechu rokovaní o „dobrovoľnom“ odkúpení navrhuje zdravotné poisťovne vyvlastniť a zaviesť unitárny systém od 1. júla 2014.

S navrhovanou zmenou organizácie verejného zdravotného poistenia zásadne nesúhlasíme.

Prechod z pluralitného systému na systém jednej zdravotnej poisťovne považujeme za krok späť a zmenu k horšiemu, ktorá sa dotkne najmä nás občanov – pacientov.

Zavedením jednej štátnej zdravotnej poisťovne občan stratí možnosť voľby a pravdepodobne si túto skutočnosť uvedomí až vtedy, keď bude s touto zdravotnou poisťovňou nespokojný a túto svoju nespokojnosť bude chcieť riešiť; bohužiaľ už nebude ako, keďže nebude zdravotná poisťovňa, do ktorej by mohol odísť.

Našu hromadnú pripomienku opierame o tieto argumenty:

1. Konkurencia prináša súťaž o klienta-poistenca s cieľom zvyšovania jeho spokojnosti pri zabezpečovaní jeho potrieb. Zdravotné poisťovne na Slovensku sa líšia napríklad v dĺžke čakania na plánované operácie. Po zverejnení výrazných rozdielov medzi dĺžkou čakania v súkromných poisťovniach a v štátom vlastnenej VšZP reagovala štátna poisťovňa verejným prísľubom skrátenia čakacích dôb. Takáto reakcia je možná len v konkurenčnom prostredí. Ak by VšZP bola v monopolnom postavení, nebolo by s kým porovnávať dĺžku čakania, a ani by nejestvoval tlak na jej skracovanie. Ako ukazujú aj príklady unitárnych systémov v iných krajinách Európy, monopol bude čakacie doby predlžovať, nie ich skracovať.

2. Konkurencia zdravotných poisťovní znižuje závislosť lekárov a nemocníc na jednom platiteľovi a umožňuje inovácie v platobných mechanizmoch. Jedine v konkurenčnom prostredí s pružnými cenami môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti slobodne rokovať o zmluvných podmienkach. Monopol bude zmluvné podmienky diktovať a vytvorí priestor pre bezdôvodnú diskrimináciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj pre korupciu.

3. Pluralitné systémy zdravotného poistenia lepšie napĺňajú potreby pacientov. Ukazuje to napr. rebríček EHCI (European Health Consumer Index), ktorý porovnáva európske zdravotné systémy z pohľadu ich orientácie na pacienta. V tomto porovnaní je opakovane najlepšie hodnotenou krajinou Holandsko, kde pôsobí 27 súkromných zdravotných poisťovní, ktoré poskytujú 56 rôznych poistných plánov. Monopol bude všetkým ponúkať rovnaké služby, bez ohľadu na individuálne preferencie a potreby pacienta.

Pozitíva sledované zavedením jednej zdravotnej poisťovne sa v dôsledku korupcie (napr. cez verejné obstarávania šité na mieru) nedostavia, výhody existencie viacerých zdravotných poisťovní sa odstránia, a za toto všetko ešte aj zaplatíme milióny eur, ktoré by mohli byť radšej investované do zdravotníctva. Súčasné nedostatky systému odporúčame riešiť zlepšovaním jeho nastavení, ako napr. umožnením intenzívnejšej konkurencie v poskytovaných službách a/alebo cene poistného.

Navrhujeme preto Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR stiahnuť z pripomienkového konania a nepokračovať v ďalších súvisiacich legislatívnych aktivitách.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas pondelka 8. októbra 2012 nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Úvodní signatári hromadnej pripomienky:

Peter Pažitný, výkonný riaditeľ Health Policy Institute (HPI) a člen CEE Health Policy Network
Tomáš Szalay, senior analytik Health Policy Institute (HPI) a člen CEE Health Policy Network
Angelika Szalayová, senior analytička Health Policy Institute (HPI) a člen CEE Health Policy Network
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)
Juraj Karpiš, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS)
Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
Ján Marušinec, prezident M.E.S.A.10 – Centra pre ekonomické a sociálne analýzy
Branislav Sepeši, prezident Fóra nezávislých názorov

Navigácia