Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch

Podľa minuloročnej zmeny zákona o súdnych poplatkoch, ak ministerstvo alebo iný ústredný orgán poškodí občana nezákonným rozhodnutím, a ak sa chce občan brániť proti tomuto rozhodnutiu na súde, musí zaplatiť súdny poplatok až 10 000 Sk (pôvodná výška poplatku bola 2 000 Sk.) Ak chce občan podať proti rozhodnutiu súdu aj odvolanie, suma, ktorú musí zaplatiť, je až 20 000 korún.

Občania popri tom musia navyše platiť aj odmenu advokátovi, pretože pri súdnom konaní proti nezákonným rozhodnutiam je potrebné byť zastúpený advokátom. Ak ministerstvo nezákonne občanovi uloží pokutu, občan bude musieť zaplatiť súdny poplatok až vo výške 6 % z tejto pokuty, čo môžu byť vzhľadom na pomery občana veľmi vysoké sumy (napr. ak sa bude chcieť brániť proti nezákonnej pokute vo výške 1 milión Sk, bude musieť zaplatiť súdny poplatok až 60 000 Sk.)

Táto zmena bola minulý rok urobená poslaneckým návrhom, ktorý bol podaný až na rokovaní pléna parlamentu, bez akéhokoľvek zdôvodnenia a predchádzajúcej diskusie, a to napriek tomu, že znamenal výrazné sťaženie prístupu občanov ku spravodlivosti. Ide o neodôvodnenú prekážku v prístupe občanov k spravodlivosti, ktorá pre sociálne slabších občanov väčšinou znamená odradenie resp. znemožnenie možnosti domáhať sa ochrany svojich práv na súde.

V novom návrhu novely zákona o súdnych poplatkoch však Ministerstvo spravodlivosti SR tieto poplatky zachováva a potvrdzuje. Pripomienka navrhuje tieto vysoké súdne poplatky zrušiť.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Navigácia