Študentská esej 2009

 

vyhlasuje štvrtý ročník súťaže

na tému

November 1989 a 20 rokov slobody

Stav občianskych, politických a ekonomických slobôd na Slovensku dve desaťročia po páde komunistického režimu

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2009“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 17. novembra 2009 menej ako 30 rokov (t. j. je narodený po 17. novembri 1979).


2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sknajneskôr 31. októbra 2009. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf).


3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.


4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii k stanovenému termínu v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.


5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.


6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu; 
  • František MIKLOŠKO, poslanec NR SR, predseda prvej slobodne zvolenej Slovenskej národnej rady (1990-1992); 
  • Peter OSUSKÝ, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave; 
  • Tibor TAKÁČ, zástupca donorov súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s. r. o.; 
  • Juraj KUŠNIERIK, zástupca mediálnych partnerov súťaže, týždenník .týždeň


7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.


8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.


9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená i v týždenníku .týždeň, ktorý je mediálnym partnerom súťaže “Študentská esej 2009”.

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: notebook, ročné predplatné týždenníka .týždeň

2. miesto: iPod

3. miesto: externý pevný disk

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2009“ je spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Gratex International
Gratex International

Partner:

Ďalším partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2009“ je Ing. Tibor TAKÁČ a spoločnosť GEOPLÁN–Rožňava, s. r. o.

Mediálni partneri:

.týždeň
Pravé Spektrum

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

Navigácia