Študentská esej 2011

vyhlasuje šiesty ročník súťaže

na tému

Spravodlivosť a právny systém
/Pocta Ernestovi Valkovi/

Čo si má občan predstaviť pod pojmami ako ústavnosť, právny štát a vláda zákona? Sú nevyhnutné pre slobodnú spoločnosť? Potrebujeme na Slovensku skutočnú reformu súdnictva? Je právo výrazom spravodlivosti? 
Ernest Valko túžil vytvárať slobodný právny štát. Ernest Valko bol vášnivým zástancom ústavnosti a zákonnosti. Stál od začiatku pri kľúčových ústavných zákonoch, ktorými sa menil základný charakter našej spoločnosti.

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2011“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2011 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1981).


2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sknajneskôr 31. októbra 2011 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (poštou, faxom) nebudú akceptované.


3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.


4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.


5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.


6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter ZAJAC, predseda poroty, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika; 
  • Pavol HOLLÄNDER, podpredseda Ústavného súdu Českej republiky; 
  • Jozef VOZÁR, Ústav štátu a práva SAV; 
  • Ľuba LESNÁ, publicistka; 
  • Lukáš KRIVOŠÍK, týždenník .týždeň, zástupca mediálneho partnera súťaže;


7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.


8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.


9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená v Konzervatívnych listoch /mesačník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika/.

Ceny pre súťažiacich

2. miesto: tablet

3. miesto: digitálny fotoaparát

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2011“ je spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Gratex International
Realshop.sk

Partner:

Ďalším partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2011“ je Ing. Tibor TAKÁČ a spoločnosť GEOPLÁN–Rožňava, s. r. o.

Mediálny partner:

.týždeň

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

Navigácia