Študentská esej 2014: Hľadá sa Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

 

vyhlasuje deviaty ročník súťaže

na tému

Hľadá sa Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

 

Esej na tému úteku dvoch slovenských Židov z Osvienčimu v apríli 1944, ktorý bol motivovaný snahou informovať svet o masových vraždách v nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táboroch.

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2014“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2014 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1984).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2014 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Fedor BLAŠČÁK, predseda poroty, filozof, zakladateľ iniciatívy MEMORY KONTROL a spoluiniciátor rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline;
  • Peter ZAJAC, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  • Katarína MEŠKOVÁ HRADSKÁ, historička, Historický ústav SAV;
  • Egon GÁL, filozof;
  • Jaroslav DANIŠKA, redaktor týždenníka .týždeň – zástupca mediálneho partnera súťaže.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: notebook a ročné predplatné týždenníka .týždeň

2. miesto: tablet

3. miesto: externý disk

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ThinkPro.sk – Lenovo špecialista.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2014“ je spoločnosť ThinkPro.sk – Lenovo špecialista.

ThinkPro.sk - Lenovo špecialista

Partneri:

Partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2014“ je:

Ing. Tibor TAKÁČ

Mediálni partneri:

.týždeň
Brigada.sk - brigády pre študentov na leto

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia