Študentská esej 2016: Ako ďalej po Brexite?

vyhlasuje jedenásty ročník súťaže

na tému

Ako ďalej po Brexite?

Aký je podľa Vás žiaduci vývoj v priestore dnešnej EÚ a na Slovensku po Brexite z pohľadu slobody, prosperity a bezpečnosti? A čo môže tento žiaduci vývoj podľa Vás ohroziť? Zamyslite sa a napíšte esej!

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2016“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2016 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1986).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2016 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter GONDA, predseda poroty, ekonóm a riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  • Peter ZAJAC, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  • Dalibor ROHÁČ, výskumník American Enterprise Institute (USA);
  • Juraj KARPIŠ, analytik INESS;
  • Lukáš KRIVOŠÍK, redaktor týždenníka .týždeň – zástupca mediálneho partnera súťaže.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Ceny pre súťažiacich:

1. miesto: notebook ASUS, ročné predplatné týždenníka .týždeň a knihy

2. miesto: mobilný telefón ASUS a knihy

3. miesto: tablet ASUS a knihy

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2016“ je spoločnosť ASUS.

Spoločnosť ASUS je jedným z TOP 3 výrobcov notebookov a tvorca najpredávanejších a najúspešnejších základných dosiek na svete
Mediálni partneri:

.týždeňZones

Zones

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia