Výzva ministrovi spravodlivosti Štefanovi Harabinovi

Na základe verejných vyjadrení zástupcov niektorých koaličných strán sa obávame, že práva ľudí s postihnutím sa pre mnohých poslancov parlamentu môžu stať len zámienkou, aby sa pri prerokúvaní tohto zákona v NR SR pokúsili narušiť kľúčové občianske princípy dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o ktoré sa občianska spoločnosť zasadzovala už pri jeho prijímaní a ktoré umožňujú promptnú a širokú kontrolu veci verejných.

Vážený pán minister,

sme aktívni občania a občianky, ktorí sú presvedčení, že bez účinného prístupu verejnosti k informáciám nie je existencia skutočného demokratického zriadenia možná a ktorí často pri svojej práci využívajú zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Obraciame sa na Vás v súvislosti s novelou tohto zákona, ktorú ste pred pár dňami predložili do medzirezortného pripomienkového konania. Účelom Vašej novely, pripravenej v súlade s „Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života“, má byť zlepšenie prístupu k informáciám pre osoby so zmyslovým postihnutím. Súhlasíme s Vami, že práva ľudí s postihnutím sa u nás dlhodobo nerešpektujú a vítame Vašu iniciatívu zlepšovať napĺňanie týchto práv.

Domnievame sa však, že Vaša novela deklarovaný cieľ nemôže naplniť. V predloženom znení totiž neumožňuje skutočnú vynutiteľnosť prístupu k informáciám vo forme prístupnej pre ľudí so zrakovým postihnutím. Povinné osoby by totiž mali podľa návrhu určovať „primeraný rozsah“ sprístupnených informácií. Ak by povinné osoby usúdili, že poskytnutie informácie vo forme, ktorá je pre osobu s postihnutím prístupná, nie je možné, mohli by informáciu sprístupniť „iným vhodným spôsobom“, ktorý by sami určili. Znamenalo by to, že rozsah aj forma poskytnutých informácií budú de facto závislé od ľubovôle úradu. Môže sa stať i to, že práve ľudia so zrakovým postihnutím dostanú informácie oklieštené či v omnoho menšom rozsahu než podľa teraz platného zákona alebo ich dokonca nedostanú vôbec.

Dovoľujeme si vyjadriť i pochybnosť, či všetky z cca 10 tisíc povinných osôb, ktoré sú pod pôsobnosťou zákona o slobode informácií, budú od l. januára 2008, t.j. odo dňa zamýšľanej účinnosti novely, schopné (bezplatnej) komunikácie v braillovom písme. Návrh zákona povinným osobám neukladá povinnosť zaobstarať si finančne nákladné technické zariadenia umožňujúce „preklad“ textu do braillovho písma a bez takejto techniky sprístupňovanie informácií v braillovom písme nebude pre povinnú osobu možné. Z toho dôvodu bude môcť byť väčšina žiadostí odmietnutá, alebo bude môcť byť vybavená formou, ktorá pre nevidiacich nie je prístupná. Navyše, ak povinná osoba v súčasnosti disponuje technickým zariadením na preklad textu do braillovho písma, už platné znenie zákona umožňuje žiadateľovi určiť takúto formu sprístupnenia informácie (§ 14 ods. 2 a § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.). Aj súčasne platné znenie zákona v tom prípade umožňuje osobe s postihnutím získať informácie vo forme, ktorá je pre ňu prístupná. Jeho novela by nepriniesla žiadne systémové riešenie problémov ľudí s postihnutím. Toto riešenie je potrebné hľadať niekde inde.

Nám tiež záleží na tom, aby sa garancie základných práv a slobôd zakotvené v Ústave SR reálne napĺňali na nediskriminačnom základe vo vzťahu ku všetkým – a teda aj k ľuďom so zrakovým postihnutím. Niektoré práva – ako napríklad právo na informácie – nemôžu byť naplnené bez preventívneho a aktívneho konania štátu, ktorým štát musí vytvárať systémové podmienky na ich uplatňovanie. Takouto podmienkou by bolo napríklad vytvorenie komplexného a inštitucionálneho zázemia, ktoré by poskytovalo podporu nielen ľuďom so zdravotným postihnutím (napr. ľuďom so spomínaným zrakovým postihnutím, ale aj ľuďom s problémami sluchu či inými druhmi postihnutia) pri realizácii ich práv, ale aj orgánom a inštitúciám, ktoré majú taktiež povinnosť tieto práva aktívne napĺňať. To by nepochybne mohlo prispieť aj k reálnejšiemu a nediskriminačnému garantovaniu práva na prístup k informáciám u ľudí so zrakovým postihnutím.

Pri návrhoch a realizácii takýchto opatrení, inštitucionálnych zmien alebo legislatívnych krokov Vám ponúkame našu pomoc. Okrem vyššie uvedeného sa na základe verejných vyjadrení zástupcov niektorých koaličných strán tiež obávame, že práva ľudí s postihnutím sa pre mnohých poslancov parlamentu môžu stať len zámienkou , aby sa pri prerokúvaní tohto zákona v NR SR pokúsili narušiť kľúčové občianske princípy dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o ktoré sa občianska spoločnosť zasadzovala už pri jeho prijímaní a ktoré umožňujú promptnú a širokú kontrolu veci verejných. Ide napr. o jasné vymedzenie nezverejňovaných informácií, čiže zjednodušene o zásadný princíp, čo nie je tajné je verejné, ale tiež o aktívne zverejňovanie informácií, o čo najširšie vymedzenie povinných osôb, o princíp prevažujúceho verejného záujmu, kedy má právo na informácie napríklad o používaní verejných prostriedkov prednosť pred snahou tieto informácie utajiť, o primeranosť lehôt na sprístupnenie informácií, o vylúčenie ustanovení umožňujúcich subjektívny výklad zo strany povinných osôb, o rýchlosť a efektívnosť opravných prostriedkov, či účinnosť a zosobnenie sankcií pri porušovaní zákona a pod. Súčasný zákon je dobrý práve preto, že tieto princípy komplexne a do dôsledkov napĺňa a niet dôvodu ho meniť.

Pán minister, zohľadňujúc všetky tieto argumenty od Vás preto očakávame, že budete sám vyššie uvedené princípy nielen rešpektovať, ale aj brániť. Vaša novela problémy ľudí s postihnutím nerieši. Žiadame Vás preto, aby ste predloženú novelu zákona o slobode informácií stiahli.


Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely infozákona na stránkach change|net.sk tu.


Výzvu podporujú organizácie Iniciatívy za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám:

Transparency International Slovensko

Aliancia Fair Play

Občan a demokracia

Ekofórum

ChangeNet

MEMO 98

Nadácia otvorenej spoločnosti

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Občania:

Emília Beblavá, Bratislava

Vladimír Pirošík, Banská Bystrica

Šarlota Pufflerová, Bratislava

Peter Wilfling, Bratislava

Janka Debrecéniová, Brezno

Marcel David Zajac, Bratislava

Zuzana Wienk, Bratislava

Peter Kunder, Bratislava

Dušan Sloboda, Prešov

Norbert Brázda, Trenčín

Viktória Mlynarčíková, Bratislava

Rastislav Kužel, Bratislava

Ivan Godársky, Bratislava

Andrej Bartosiewicz, Bratislava

Ondrej Dostál, Bratislava

Michal Filek, Bytča

Rastislav Diovčoš, Bratislava

Alena Kissová, Košice

Ľubica Trubíniová, Bratislava

Elena Pätoprstá, Bratislava

Peter Zajac, Bratislava

Milan Lichý, Banska Bystrica

Juraj Kukla, Brunovce

Katarína Šimončičová, Bratislava

Ján Dzúrik, Bratislava

Martina Pavlíková, Zvolen

Daniel Darida, Nové mesto nad Váhom

Jaroslav Dunaj, Považská Bystrica

Ivan Rončák, Nemce

Jozef Mečiar, Šaľa

Juraj Mesík, Banská Bystrica

Monika Janigová, Žilina

Ľudmila Priehodová, Banská Bystrica

Ivan Csákay, Zlaté Moravce

Mediálne výstupy:

13. september 2007

Sme.sk/SITA: Mimovládky vyzvali Harabina, aby stiahol novelu infozákona

TA3: Infozákon je podľa mimovládiek ohrozený

17. september 2007

.týždeň: Peter Zajac: Záporožci píšu list tureckému sultánovi

Navigácia