Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR

Dňa 7. novembra 2006 sa v Ružomberku v kongresovej sále Hotela Kultúra uskutočnila konferencia Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika s názvom

Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR

Konferencia voľne nadväzuje na predchádzajúci ročník, ktorý bol zameraný na transparentnosť v environmentálnej politike (viac informácií tu) za účasti viacerých renomovaných odborníkov, zástupcov podnikateľského sektora a predstaviteľov environmentálnej politiky.


TEMATICKÉ ZAMERANIE

Konferencia “Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR” bola zameraná na ekonomické aspekty rozvoja lesného hospodárstva, predovšetkým na dve oblasti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú potenciál rozvoja lesného hospodárstva v SR: regulácie podnikateľského prostrediaštátne vlastníctvo v LH.

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, sú súčasťou zborníka, ktorý nájdete na stránkach KI tu.


PROGRAM KONFERENCIE 09:00 – 09:05 hod

Otvorenie konferencie

Mgr. Ondrej Dostál, riaditeľ KI

9:05 – 10:45 hod

1. blok – Lesná politika a rozvoj podnikateľského prostredia

  • KONZERVATÍVNY INŠTITÚT M. R. ŠTEFÁNIKAIng. Radovan Kazda

   Východiská reformy lesného hospodárstva v SR (prezentácia na stiahnutie tu (0,3 MB))

  • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SRIng. Marián Ondrejčák, gen. riaditeľ Sekcie lesníckej MP SR

   Stratégia rozvoja lesného hospodárstva v SR

  • ZVÄZ SPRACOVATEĽOV DREVA SRprof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc.

   Alternatívy rozvoja drevospracujúceho priemyslu SR

  • ZVÄZ CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU SRIng. Juraj Dlhopolček

   Alternatívy rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v SR

  • ÚNIA REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV SRIng. Juraj Vanko

   Alternatívy rozvoja LH v SR z pozície vlastníkov neštátnych lesov

10:45 – 11:00 hod

Prestávka, občerstvenie 11:00 – 12:30 hod

2. blok – Lesné hospodárstvo a štátne vlastníctvo lesov

  • NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM SRIng. Roman Svitok, CSc.

   Vplyv štátneho vlastníctva lesov v SR na rozvoj podnikateľského prostredia (prezentácia na stiahnutie tu (1,5 MB))

  • ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA, PRAHAIng. Jiří Oliva, PhD.

   SWOT analýza státního vlastnictví lesu

  • ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA, PRAHAIng. Robert Marušák, PhD.

   Ťažobný potenciál v SR (prezentácia na stiahnutie tu (1,9 MB))

12:30 – 13:30 hod

Obed

13:30 – 14:15 hod

3. blok – Environmentálne regulácie

  • LIBERÁLNÍ INSTITUT, PRAHAJosef Mládek

   Ochrana životního prostředí:

   Jaké mechanismy mohou být úspěšné? (prezentácia na stiahnutie tu (1,1 MB))

  • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SRRNDr. Ladislav Ambróš, riaditeľ odboru krajinného plánovania

   Lesné hospodárstvo a ochrana prírody (prezentácia na stiahnutie tu (7,3 MB))

   14:15 – 14:30 hod

   Prestávka, občerstvenie

  • TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLENDoc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

   Vplyv environmentálnych regulácií podnikania na ťažobný potenciál SR v LH

  • NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM SRIng. Jozef Tutka, CSc.

   Kvantifikácia (výpočet) náhrady ujmy pri obmedzení hospodárenia v lesoch (prezentácia na stiahnutie tu (2,5 MB))

  • FORGIM spol. s r.o.Ing. Miroslav Forgáč

   Možnosti pestovania rýchlorastúcich drevín v SR (Prezentácia)

15:30 – 17:00 hod

Prestávka

17:00 – 18:15 hod

4. blok – FME LECTURE

18:25 – 18:30 hod

Záver

  • Mgr. Ondrej Dostál, riaditeľ KI

18:30 – 24:00 hod

Raut – spoločenský večer

  • Miesto: Átrium, Hotel Kultúra

GENERÁLNI SPONZORI

 Mondi Business Paper SCP, a.s. a SLOVWOOD a.s., Ružomberok

Navigácia