Bruselská deklarácia

Bruselská deklaráciaV dňoch 5.-6. decembra 2005 sa v Bruseli konalo stretnutie zástupcov pravicovo-orientovaných politických strán a think-tankov pôsobiacich v jednotlivých krajinách EÚ. Svoje zastúpenie na tejto akcii mal i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Daniel Hannan, Bruselská deklaráciaStretnutie v Bruseli zorganizovali zástupcovia britských konzervatívcov v Európskom parlamente (EP) pod vedením Daniela Hannana. Osemnásť poslancov EP a vyše päťdesiat ďalších zástupcov politických strán a think-tankov z 30 krajín Európy a USA spolu diskutovalo o tom, ako navrátiť EÚ k pôvodným ideám založeným na voľnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb a o možnostiach premeny EÚ na zónu voľného obchodu.

Bruselská deklaráciaVýsledkom stretnutia, v snahe spojiť sily s kritickým pohľadom na súčasné smerovanie EÚ, je i Bruselská deklarácia, ktorej znenie nájdete nižšie.

Bruselská deklarácia

1. Pridržiavame sa hodnôt, ktoré vždy charakterizovali európsku civilizáciu: osobná sloboda, súkromné vlastníctvo, parlamentná demokracia a vláda zákona.

2. Uznávame, že bohatosť európskej kultúry tkvie v jej rozmanitosti, pestrosti a pluralizme.

3. Obávame sa však, že v honbe za čo najuzavretejšou úniou Európska únia postupne opúšťa tieto hodnoty.

4. Navrhujeme nové a lepšie usporiadanie Európy, v ktorej sa moc vykonáva na najnižšom stupni a v ktorej sa rozhodnutia prijímajú čo možno najbližšie k tým, ktorých sa dotýkajú.

5. Uvedomujeme si výnimočnú lojalitu, ktorú občania pociťujú k vlastným národom a veríme, že základným demokratickým celkom má byť zvrchovaný štát.

6. Podporujeme široké a voľné európske spoločenstvo, v ktorom všetky európske štáty môžu spokojne spolupracovať.

7. Veríme, že v rámci trvalého prepojenia na európskom voľnom trhu majú mať štáty možnosť slobodne sa spájať v rozsahu a v zoskupeniach podľa ich želania.

8. Chceme obmedziť pôsobnosť medzinárodných inštitúcií v oblastiach týkajúcich sa cezhraničných otázok.

9. Potvrdzujeme našu oddanosť Atlantickej aliancii a hľadíme dopredu k svetu bez blokov, v ktorom európske národy zaujmú svoje miesto ako súčasť širokej rodiny Západu.

10. Zaväzujeme sa pracovať v našich domovských krajinách a na fórach a zhromaždeniach v Európe na dosiahnutí týchto cieľov.

V Bruseli dňa 6. decembra 2005

Preložil Ľuboš Mikuška, spolupracovník KI

Navigácia