HESO: hodnotenie za II. polrok 2007

V rámci projektu Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení (HESO), ktorý realizuje Inštitút INEKO, sa vyjadrujú analytici a ekonómovia (medzi nimi i ekonóm KI Peter Gonda) a ďalší odborníci (právnici, sociológovia, politológovia, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora) k opatreniam vlády.

Komentáre ekonóma KI Petra Gondu k vybraným opateniam: Generálny zákon o zavedení eura (pravidlá postupu pri prechode zo slovenskej meny na euro)

Peter Gonda: Generálny zákon o zavedení eura potvrdzuje, že aj súčasná vláda chce prostredníctvom eura získať politické body a horlivo pokračuje v nastolenom rýchlom tempe krokov k nahradeniu slovenskej koruny eurom naštartovaných predchádzajúcou vládou. Cenou za skoršie čerpanie niektorých výhod zo skorého vstupu do eurozóny však pravdepodobne bude rýchlejšie vzdanie sa kurzového a neinflačného približovania Slovenska k ekonomickej úrovni Západu, skoršie vpadnutie do eurozóny s finančnými pnutiami a zhoršenie podmienok pre osobnú slobodu a konkurenciu u nás. Pripravené členstvo Slovenska v eurozóne považujem nielen pre obyvateľov Slovenska za rizikové, nevýhodné a podporujúce proces centralizácie a zhora uskutočňovanej harmonizácie, ktoré sú stále viac dominantnými prvkami európskej integrácie. Som presvedčený, že (nielen) optikou princípov osobnej slobody a ekonomických princípov, ako napríklad konkurencie, nemožno súhlasiť s dnešnou európskou menovou integráciou.

Štátny rozpočet na rok 2008 (schodok štátneho rozpočtu – 32 mld. Sk; deficit verejných financií – 2,3% HDP)

Peter Gonda: Štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy na rok 2008 je podriadený cieľu nahradenia koruny eurom v roku 2009. Neprispieva k riešeniu deformácií vo verejných financiách, ale ich prehlbuje. Je podľa mňa ďalšou premárnenou príležitosťou riešiť problémy verejných financií v ekonomicky priaznivom období. Plánované zlepšenie hospodárenia verejnej správy na rok 2008 je v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 nepatrné. To považujem v čase rýchleho reálneho ekonomického rastu a napríklad vysokého reálneho rastu spotreby za ďalšiu premárnenú šancu na zrealizovanie viditeľnejších úspor. Mierne zlepšenie hospodárenia vo verejných financiách navyše nemá byť opäť dosiahnuté znížením (rastu) verejných výdavkov, ale výrazným zvýšením príjmov, ktoré sa “nafúknu“ aj vďaka vyššej tvorbe zdrojov a rastu spotreby subjektov v ekonomike. Verejná správa by však v roku 2008 mala prerozdeliť až o 64 mld. Sk viac než sa rozpočtovalo na rok 2007. Verejné výdavky sa tak majú zvýšiť oproti rozpočtu 2007 až o necelých 10%, čím výrazne predstihnú aj očakávanú infláciu. Rozpočet však kontinuálne prenáša aj deformovanú štruktúru výdavkov – pokračujúcu vysokú spotrebu verejnej správy, prílišné výdavky na transfery do podnikateľskej sféry a stále málo adresný a veľký balík sociálnych výdavkov. Hlavnou deformáciou v rozpočte sú však stále značné “podpory“ podnikateľským subjektom. “Vyvolenými“ sú opäť podnikatelia v pôdohospodárstve. Tí majú mať v roku 2008 prístup k verejným zdrojom o 32% viac než sa rozpočtovalo na rok 2007, za čo však môžu vďačiť prostriedkom z EÚ. Takáto “podpora“ pritom znamená zanedbateľnú časť príjmov farmárov a nezriedka udržuje prebytky a vyššie ceny v odvetví. O úsporách a snahe o riešenie deformácií verejných financií v rozpočte nemôže byť ani reči.

Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie z 3-násobku na 4-násobok priemernej mzdy v hospodárstve; zvýšenie odvodov pre pracujúcich dôchodcov a invalidov (odhadované celkové zvýšenie odvodového zaťaženia – vyše 2 mld. Sk; novela zákona o sociálnom poistení)

Peter Gonda: Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie zvýši odvodové zaťaženie ľudí so stredne vyššími a vyššími príjmami a zvýši náklady práce zamestnávateľov. Tým sa zhoršia podmienky na trhu práce pre udržanie súčasných a tvorbu nových pracovných miest. Dôsledkom môže byť menej zdrojov aj pre odvody do SP a zvýšené nároky na financovanie dávok podpory v nezamestnanosti

Zavedenie dobrovoľnosti pre vstup a na obdobie pol roka i pre výstup z II. piliera dôchodkového zabezpečenia pre všetkých (predĺženie minimálnej doby sporenia z 10 na 15 rokov pre vznik nároku na dôchodok z II. piliera; za invalidov už štát nebude odvádzať príspevky do II. piliera; novelizácia zákona o starobnom dôchodkovom sporení)

Peter Gonda: Možnosť do pol roka od účinnosti zákona vystúpiť zo súkromného dôchodkového spolu s predĺžením minimálnej doby dôchodkového poistenia z 10 na 15 rokov majú motivovať k presunu významnej časti sporiteľov zo súkromného do verejného piliera. Takéto opatrenia sú viac účelové ako systémovo zamerané riešenia kľúčových problémov v dôchodkovom systéme. Obdobne ako predchádzajúca ani súčasná vláda nezvyšuje váhu dobrovoľnosti. Alibisticky však vnáša dočasnú dobrovoľnosť, ktorej cieľom je prispievateľmi posilniť verejný priebežný pilier dôchodkového systému, aby financovali jeho deficit. Vytvára ilúziu, že táto štátom ovládaná finančná pyramídová hra im zabezpečí vyššie dôchodky, ako by si našetrili sami. Vláda návrhmi v dôchodkoch vnáša do systému neistotu, nedôveru v súkromné sporenie a zvyšuje odvodovú záťaž niektorých skupín občanov. Zároveň koncepčne nerieši systémové problémy a veľkú finančnú záťaž zadlženého priebežného systému v SP, ktorá sa po vyčerpaní zdrojov z privatizácie v roku 2009 začne prehlbovať na úroveň niekoľkých desiatok miliárd korún ročne.

Umožnenie začať stavať určité úseky diaľnic aj na ešte neodkúpených, resp. nevyvlastnených súkromných pozemkoch aj bez súhlasu vlastníka (zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá)

Peter Gonda: Vytvorené podmienky pre uľahčenie vyvlastňovania súkromného majetku umožňujú jednoduchšie hrubo zasahovať do vlastníckeho práva a osobnej slobody ľudí na Slovensku. V spoločnosti, kde je rešpektované právo vlastníka, by akékoľvek vyvlastňovanie malo byť neprijateľné.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie II. polrok 2007, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete tu.

Navigácia