HESO-Regióny: január – marec 2008

V rámci projektu Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý realizuje Inštitút INEKO, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2008, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k hodnoteným opatreniam:

1. Trnava rozbehla na školách separovaný zber odpadu

Zámeru trnavskej radnice „prehĺbiť vzťah detí a žiakov škôl k ekologickému mysleniu“ prostredníctvom projektu separovaného zberu odpadov a súvisiacim umiestnením separačných nádob do 240 tried chýba i snaha o prehlbovanie ekonomického myslenia občanov všeobecne, keďže k tejto široko poňatej koncepcii separácie odpadov mesto nepridalo informáciu, aké očakáva výsledné náklady a výnosy tohto kroku a teda nielen to, nakoľko efektné, ale i nakoľko efektívne bude toto opatrenie.

2. Trnavská župa bude poskytovať vlastné štipendiá

Poskytovanie sociálnych štipendií možno hodnotiť pozitívne, avšak mali by byť podmienené okrem istej úrovne dosahovaného prospechu i tým, že žiak by mal strednú školu i dokončiť. V prípade motivačných štipendií pre športovcov, či pokiaľ ide o ocenenia mimoriadnych výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach, by možno stálo za to, aby sa samosprávny kraj pokúsil riešiť ich finančné krytie v spolupráci so súkromným sektorom v podobe sponzorstva jednotlivých štipendií, ktoré by mohli niesť meno jednotlivých donorov.

3. Poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke zverejnil priebežný odpočet svojej práce

Je sympatické, ak ktorýkoľvek z funkcionárov pôsobiacich na verejnom a volenom poste prejavuje snahu komunikovať otvorene s občanmi a voličmi počas výkonu svojho mandátu. Priebežný odpočet práce poslanca, hoc by mal byť samozrejmosťou, je skôr raritou. Zatiaľ, ak sme mali vôbec možnosť sledovať odpočty starostov, primátorov či výnimočne i poslancov zastupiteľstiev, zväčša šlo o odpočty na konci volebného obdobia prezentované v rámci ich volebnej kampane pripravované so zámerom byť znovu zvolený do funkcie. Priebežnú komunikáciu poslanca s občanmi, navyše ak sa deje mimo priestoru „radničných“ periodík vydávaných vďaka dotáciám zo samosprávnej kasy, treba len a len uvítať.

4. V Trnave zriadili spoločné pracovisko mesta a polície v problémovej lokalite

Zabezpečovanie ochrany majetku, poriadku a bezpečnosti občanov by malo byť jednou zo základných úloh a služieb poskytovaných verejnou správou (štátom a samosprávou) občanom-daňovníkom. Priblíženie polície ako preventívno-represívnej zložky k ohnisku častých problémov v prostredí rómskej komunity v Trnave možno vnímať ako snahu väčšmi si vynútiť dodržiavanie zákonnosti, no nerieši sa tým podstata problému. Ak ľudia opakovane devastujú byty, ktoré dostali do užívania, je to prejavom a dôsledkom chýbajúcej osobnej zodpovednosti a súvisiaceho spoliehania sa na štát či samosprávu, že zjedná nápravu, časom poskytne iné bývanie či iné opatrenie v rámci sociálnej siete v podobe rôznych sociálnych dávok podporujúcich pasivitu. Väčší potenciál nastoliť zmenu v prostredí miestnej rómskej komunity má skôr komunitné centrum ako druhá časť spoločného pracoviska, no tu je zatiaľ brzdou súčasná centralizovaná sociálna politika štátu, ktorá neumožňuje dostatočne flexibilne a účinne formovať túto politiku s ohľadom na miestne potreby a vytvoriť viacero alternatívnych modelov riešenia problému nezamestnanosti a súvisiacej závislosti od štátu.

5. Občania v Starom Meste môžu kontrolovať čistenie ulíc

Každý krok samosprávy smerom k umožneniu zvýšenej verejnej kontroly občanmi treba privítať. Keďže občania môžu kontrolovať kvalitu čistenia ulíc na základe rozpisu, ktorý zverejnila samospráva na svojej webstránke, bolo by vhodné, keby umožnila občanom reagovať prípadnými podnetmi a sťažnosťami nielen osobne či telefonicky, ale i e-mailom či progresívnou formou prostredníctvom zasielania MMS – teda fotografiami problematických lokalít urobenými a odoslanými cez mobilný telefón. Lokálny MMS-ing úspešne funguje napríklad v Prahe 6.

6. Prievidza vytvorila na internetovej stránke osobitnú časť iba pre problematiku zavádzaniu eura v meste

Informovanie občanov a podnikateľov Prievidze o zavádzaní eura je v súlade s jednostrannou propagandistickou informačnou kampaňou vlády, v ktorej absentuje základné vysvetlenie, prečo je pre občanov a podnikateľov SR výhodné zaviesť euro práve od roku 2009, ako i pohľad na to, aké sú očakávané výhody ale i nevýhody a riziká plynúce z toho kroku smerom k jednotlivcovi (občanovi, podnikateľovi). Ťažko však vyčítať samospráve mesta, že si nedala vyššie ambície, než vláda krajiny.

7. Poslanci Petržalky významne obmedzili pohyb psov

V prípade obmedzenia voľného pohybu psov by mala samospráva poskytnúť majiteľom psov dostatočný počet vhodne situovaných priestorov pre výbehy psov a venovať tejto oblasti výdavky adekvátne príjmom, ktoré získava z výberu dane za psa.

8. Elektronický systém kontroly dochádzky zamestnancov v Martine

Biometrický systém kontroly dochádzky môže zlepšiť dochádzku a zvýšiť počet hodín, ktoré denne trávia zamestnanci na úrade, keďže sú pod dohľadom „Veľkého brata“, avšak sám o sebe neznamená zvýšenie efektívnosti úradu. Viac by odhalil zrejme organizačný a personálny audit úradu – v prípade, že má zamestnanec úradu adekvátnu náplň práce vzhľadom na jeho pracovný čas a kapacitu, zužuje sa i jeho možnosť „utekať“ z práce skôr…

9. Primátor Čadce zarába viac ako premiér vlády

Prípad primátora 26-tisícovej Čadce, ktorému poslanci odklepli maximálny možný plat spolu s maximálne možnou odmenou, súhrnne vo výške 180 000 korún mesačne, je len ďalším príkladom bezbrehého plytvania vo verejnej správe, prejavom tupej arogancie moci a výsmechom občanom-daňovníkom, ktorí celý tento špás platia. Ak zoberieme do úvahy, že mesto Čadca ročne vynaloží zo svojho rozpočtu na správu vecí verejných priemerne 15 tisíc korún na obyvateľa, tak na primátora mesta samotného je to až takmer 150 krát viac, keďže na jeho plat a odmeny ročne z mestského rozpočtu poputuje vyše 2 milióny korún. Vhodné by bolo i porovnanie, koľko miliónov ročne spolu platia do kasy mesta občania v podobe miestnych daní a aké percento z tohto balíka „zhltne“ len položka „plat a odmena primátora“ – samospráva Čadce však na svojej webstránke nezverejňuje svoj rozpočet dostatočne otvorene a podrobne na to, aby to bolo možné vypočítať… Je otázka pre obyvateľov Čadce, či sú spokojní s takýmto nakladaním vedenia mesta s peniazmi, ktoré samospráva vyberá z ich vreciek, či už nepriamo formou podielových alebo priamo prostredníctvom miestnych daní. Je otázka pre poslancov NR SR, či sú spokojní s takto formulovanými zákonmi, ktoré umožňujú takéto legálne plytvanie s peniazmi daňovníkov v samospráve. A je otázka pre premiéra Roberta Fica, ktorý sa prednedávnom verejne pohoršoval nad výškou odmien manažérov súkromných (!) DSS, či by nestálo za to všimnúť si skôr ľudí vo vlastných radoch, navyše vo funkciách vo verejnej správe platenej z daní ľudí tejto krajiny, počnúc primátorom Čadce, ktorý do funkcie kandidoval s podporou ĽS-HZDS, Smer-SD, SNS a HZD.

10. Michalovce odpustili penále, zoznam dlžníkov ani sumu však mesto nezverejnilo

Každé použitie inštitútu tzv. generálneho pardonu, nech už je to na úrovni celoštátnej či na úrovni miestnej, predstavuje nevhodné opatrenie, ktoré v konečnom dôsledku demotivuje tých, ktorí si svoje povinnosti plnia riadne a včas, a naopak nahráva tým, ktorí sú nezodpovední. A predstavuje tak i zlý precedens do budúcnosti, keďže mesto takto nepriamo povzbudzuje svojich dlžníkov, dávajúc im signál, že neplatiť podlžnosti sa zrejme oplatí i naďalej. To, že mesto neprezradilo ani sumu, ktorú mieni dlžníkom odpustiť, ba ani zoznam dlžníkov, navráva podozreniu, ktoré publikoval denník Korzár, podľa ktorého sú „medzi dlžníkmi aj podnikatelia blízki strane Smer,“ pričom v michalovskom zastupiteľstve, ktoré odpustenie penále dlžníkom odhlasovalo, tvoria práve poslanci Smeru pohodlnú väčšinu (17 z 25 poslancov). Bolo by namieste spýtať sa pánov poslancov i pánov podnikateľov, či by takto benevolentne pristupovali i k svojim vlastným dlžníkom, alebo tento prístup aplikujú len v prípade verejného majetku, ktorý zjavne nemá zodpovedného vlastníka či správcu.

11. Bratislavský magistrát zverejnil odlišný čistopis územného plánu než schválilo mestské zastupiteľstvo

Zmeny, ktoré nastali v územnom pláne Bratislavy pri prepisovaní návrhu schválenom poslancami do tzv. čistopisu, nie sú iste dielom zhody náhod, a tiež je možné predpokladať, že takáto prax úradníkov nie je ojedinelá, a to i mimo hlavného mesta. Tento prípad je svedectvom o tom, kam až siaha moc byrokracie, aké sú jej motivácie a tiež o tom, že územné plánovanie u nás je až natoľko detailne preregulované, že sa stráca transparentnosť a schopnosť nielen bežných občanov orientovať sa v rozhodnutiach samosprávy. Nepriamo o tom svedčí i informácia magistrátu o tom, že kompletná tlačená verzia územného plánu Bratislavy váži vraj približne 30 kg…

Navigácia