Hromadná pripomienka verejnosti týkajúca sa koncesionárskych poplatkov pre RTVS

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Podľa predkladateľa je cieľom návrhu zákona finančne stabilizovať verejnoprávne vysielanie na Slovensku, zaviesť nezávislý, transparentný a flexibilný systém stanovovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len „úhrada či úhrady“), oslobodiť najslabšiu sociálnu skupinu od povinnosti platiť úhrady, znížiť administratívnu záťaž platiteľov úhrady, a v neposlednom rade poskytnúť poslucháčom a divákom obsahovú protihodnotu za zvýšené úhrady.

Hromadnú pripomienku týkajúcu sa koncesionárskych poplatkov možno podporiť najneskôr v piatok 10. júna 2016 na portáli change|net.sk tu.

Hoci sa navrhovateľ v návrhu niekoľkokrát odkazuje na potrebu zvýšiť transparentnosť systému financovania RTVS, tento návrh predpokladá zachovanie povinnosti platiť úhrady aj na strane zamestnávateľov. Platba zamestnávateľa je netransparentný, nesystémový nástroj financovania, ktorého zachovanie je v rozpore s cieľom dosiahnuť prehľadné financovanie verejnej služby.

Spotrebiteľom služby je a môže byť jedine občan, fyzická osoba, bez ohľadu na fakt, či je organizovaný v domácnosti alebo na pracovisku. Platby zamestnávateľov sú vykonávané na úkor miezd zamestnancov alebo zisku podnikateľa, čím zákon defacto núti občanov, ktorí sú zamestnaní, platiť za tú istú službu dvakrát. Takýto systém vytvára kompletne zbytočné náklady administrácie týchto úhrad, ktorá dosahuje 1 mil.eur ročne. Platba zamestnávateľa by v súlade s cieľom podpory podnikateľského prostredia, uvedenom v programovom vyhlásení vlády, mala byť zrušená úplne, podobne ako to je v Írsku, alebo Dánsku. Zostať by mala len povinnosť úhrady pre domácnosti. Len vtedy bude výška úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS pravdivou, nedeformovanou a spravodlivou.

Z rovnakých dôvodov nesúhlasíme s navrhovaným spôsobom navyšovania úhrady za služby RTVS pre zamestnávateľov. Ak predkladateľ odmietne zrušenie úhrady zamestnávateľov, tieto poplatky by sa nemali zvyšovať, lebo by tak došlo k zachovaniu súčasnej miery netransparentnosti vo financovaní RTVS. Zachovanie súčasnej výšky poplatku by znížilo mieru deformácie tejto cenovej informácie.

Zvyšovanie úhrady RTVS na základe vyhlášky Ministerstva kultúry odobrenej výrokom komisie je len zdanlivo nástrojom na zvýšenie transparentnosti financovania RTVS. Spotrebiteľmi tejto služby sú občania, a oni majú v rámci tohto procesu možnosť dnes vyjadriť svoj názor o (ne)navyšovaní týchto platieb v rámci riadneho pripomienkového konania. Komisia bude len poradný a pravdepodobne tiež politicky exponovaný orgán, o navyšovaní poplatku bude reálne rozhodovať ministerstvo kultúry. Novelizáciou spôsobu rozhodovania o zvýšení platby budú z procesu vynechaní občania, ako aj ich zástupcovia v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorí by sa pri zachovaní súčasnej koncepcie museli snažiť o dosiahnutie všeobecného konsenzu. Zvyšovanie úhrady priamo „od stola“ ministra kultúry by v dvojročných intervaloch vytváralo dodatočné administratívne náklady pre platiteľov, ako aj náklady na vymáhanie nedoplatkov tejto úhrady.

Napokon pripomíname, že z predloženého materiálu a sprievodných dokumentov možno usúdiť, že predkladateľ nemal snahu dodržať proces prípravy návrhu zákona tak, ako to stanoví Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá predpokladá zapojenie dotknutých subjektov do procesu prípravy materiálu. Predkladateľ vymedzil len veľmi krátku dobu na pomerne netransparentné konzultácie s verejnosťou, a to v štádiu, kedy už mal návrh zákona dávno pripravený. Predkladateľ sa nezaoberal alternatívnymi návrhmi riešení, ktoré by viedli k dosiahnutiu predkladateľom definovaných cieľov, a ktoré boli vznesené napríklad zo strany Slovak Business Agency.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • Zachovanie súčasného modelu navyšovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS
  • Zrušenie úhrady zamestnávateľa za služby verejnosti poskytované RTVS
  • Dôkladné posúdenie alternatívnych návrhov riešení, ktoré boli vznesené počas pripomienkového konania

Hromadnú pripomienku týkajúcu sa koncesionárskych poplatkov možno podporiť najneskôr v piatok 10. júna 2016 na portáli change|net.sk tu.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú Radovan Ďurana, Richard Ďurana, Peter Gonda a Ondrej Dostál.

Navigácia