HSO: január – marec 2009

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2009, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Obec platí rodičom motivačný príspevok za to, že sa rozhodnú umiestniť deti v miestnej škole

Situáciu, kedy obec Malatiná ako zriaďovateľ školy platí z obecných peňazí tzv. motivačný príspevok svojim vybraným obyvateľom (rodičom prvákov) resp. dokonca i obyvateľom iných obcí (rodičom z inej obce, ktorí zapíšu svoje dieťa do malatinskej školy), nemožno pomenovať inak, ako uplácanie z verejných zdrojov.

Ide o ďalšie potvrdenie toho, že neuskutočnenie komunálnej reformy (združovanie obcí) plodí ďalšie a ďalšie zbytočné výdavky z verejných zdrojov – mrhajú sa teda peniaze nás, daňovníkov. Namiesto toho, aby sa niekoľko menších obcí združilo do väčšieho a efektívnejšieho celku, namiesto toho, aby sa niekoľko menších škôl zlúčilo do väčších škôl s výslednou vyššou úsporou nákladov a možnou vyššou kvalitou ponúkaného vzdelávania, sme svedkami súperenia malých obcí medzi sebou o daňové výnosy, ktoré významnou mierou závisia i od počtu žiakov miestnej školy.

Namiesto uplácania rodičov by zriaďovateľ mohol dané zdroje vynaložiť iným spôsobom, ktorým by mohol docieliť želaný stav – teda vyšší počet žiakov – a to napríklad smerovaním financií priamo do školy, na zlepšenie kvality vzdelávania, či už do vyučovacieho procesu (pomôcky, inovatívne metódy), do voľnočasových aktivít žiakov alebo zvýšením finančného ohodnotenia pre učiteľov. Kvalitnejšia škola by sa pre rodičov automaticky mohla stať zaujímavejšia i bez uplácania obcou, slobodne by si ju mohli vybrať pre svoje dieťa po porovnávaní kvality miestnej školy s ostatnými školami v okolí.

Banskobystrický kraj vytvára databázu nehnuteľností pre investorov

Samospráva by sa mala primárne venovať nehnuteľnostiam, ktoré sama vlastní a spravuje. Verejne prístupná databáza nehnuteľností samosprávy by mohla byť prínosom, a v spojitosti s web portálom a GIS portálom by mohla slúžiť ako podklad pre odpredaj prebytočného majetku samosprávy. Keďže aktivita BBSK predstavuje nielen podporu pre potenciálnych investorov ako kupcov, ale i podporu pre súkromných vlastníkov potenciálnych nehnuteľností vhodných na predaj, BBSK sa správa ako realitná kancelária a púšťa sa do plnenia funkcií, ktoré sú priestorom pre subjekty na realitnom trhu. Ak už sa samospráva do takýchto aktivít pustila, nemalo by sa tak diať bez spolupráce – a to i v zmysle finančnej spoluúčasti – tých subjektov na trhu, ktorých sa to týka (realitné kancelárie, vlastníci nehnuteľností zaraďovaných do databázy). Navyše, podľa medializovaných informácií, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už podobnú celoslovenskú databázu začala budovať pred tromi rokmi, pričom úradníci BBSK so SARIO zatiaľ nespolupracujú a nevyužívajú databázu, ktorá už bola z peňazí daňovníkov vytvorená. Tento krok je ďalšou ukážkou neefektívneho postupu subjektov verejnej správy, ktoré bez vzájomnej spolupráce zbytočne mrhajú peniazmi daňovníkov na realizáciu podobných aktivít.

Žilinský samosprávny kraj sleduje svoje posýpacie autá cez satelit

Opatrenie ZSK by mohlo smerovať k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov: znížením nákladov na spotrebu pohonných hmôt, ponúka tiež možnosti na lepší manažment správy ciest a tým i možnosť zlepšenia služieb pre obyvateľov, ktorí za dané služby platia zo svojich daní. Zároveň umožňuje lepšie kontrolovať plnenie úloh, či už samosprávou alebo je obyvateľmi.

Poslanci si v Stupave odsúhlasili zvýšenie odmien o 600%

Mnohí politici, či už na celoštátnej, regionálnej alebo komunálnej úrovni, majú plné ústa protikrízových opatrení a balíčkov, pričom v ich rámci sa deklaruje i potreba úspor vo verejných financiách. V dobe krízy, ktorá bude znamenať i nižšie daňové výnosy, teda nižší prínos pre verejnú správu, samosprávu nevynímajúc, by mestá a obce nemali zvyšovať výdavky, keďže je oprávnená obava, že príjmy budú nižšie, a vyššie výdavky samosprávy znamenajú život na dlh. Pánom poslancom v Stupave taký prístup zjavne problém nerobí, keďže dlhy mesta nezaplatia oni, ale občania mesta. Navyše, podľa medializovaných informácií, ktoré nie je možné overiť, keďže na webstránke mesta Stupava nie je odmeňovací poriadok zverejnený, poslanci si schválili mesačnú odmenu paušálne na 9000 korún (takmer 300 €) bez ohľadu na akúkoľvek zásluhovosť, bez väzby na to, aké funkcie plní ten-ktorý poslanec v mestskej rade či komisiách. Poslanec, ktorý bude aktívne pracovať a plniť si svoj mandát, dostane rovnakú odmenu ako poslanec, ktorý je pasívny…

Dlhodobá zmluva s dopravcami o poskytovaní dotácií, Prešovský samosprávny kraj

Napriek snahe o jasnejšie definovanie zmluvných vzťahov a ceny, dlhodobú zmluvu na obdobie 10 rokov podpísanú samosprávou s konkrétnymi štyrmi podnikmi autobusovej dopravy, teda bez toho, aby ostal priestor otvorený pre ďalších záujemcov o poskytovanie daných služieb, nemožno z pohľadu občana považovať za prínos. Chýba konkurencia, pod vplyvom ktorej by občan mohol dostávať lepšie služby za lepšiu cenu. Takáto dlhodobá zmluva môže však byť prínosom pre podniky SAD a ich politické pozadie.

Púchov zorganizoval verejnú prezentáciu k spôsobu výberu dodávateľa stavebných prác

Využitie elektronickej aukcie v obstarávaní treba oceniť, keďže predstavuje transparentný spôsob, ako uzatvoriť zmluvné vzťahy, navyše prináša významné úspory pre verejné rozpočty. Elektronická aukcia, ktorú realizovali v Púchove, prebehla však tak, že bol stanovený pevný čas ukončenia súťaže, čím sa sťažili podmienky na reakciu druhej strany v súťaži (v e-aukcii s otvoreným časom ukončenia sa umožňuje druhej strane zareagovať lepšou ponukou), a takáto realizácia nesie so sebou i otázku, či to bolo v záujme obstarávateľa, teda mesta Púchov. Následná verejná prezentácia mesta o vykonanej aukcii sa tak môže javiť i ako potreba mesta vysvetliť, prečo súťaž mala taký priebeh.

Prešov rieši nedostatok parkovacích miest v meste netradičným spôsobom

Počet parkovacích miest v Prešove, najmä na sídliskách, je na mnohých miestach nedostatočný, keďže socialistickí plánovači neodhadli, že komunizmus môže raz padnúť a že ľudia sa budú v slobodnej trhovej spoločnosti mať lepšie a viac z nich si bude môcť dovoliť vlastniť auto. Snahu prešovskej samosprávy ponúknuť záujemcom o parkovacie miesta na prenájom (či predaj) mestské pozemky možno hodnotiť pozitívne. Bolo by však vhodné, aby sa pri rozhodovaní o konkrétnych miestach rozhodovalo transparentne a aby mali záujemcovia o to-ktoré miesto, ak ich bude viacero, možnosť spolu o získanie miesta (či jeho prenájmu) súťažiť – napr. formou aukcie, čím získa vyšší príjem i mesto Prešov.

Navigácia