Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza čerpanie/

MVRR SR nám od 16. 2. 2009 bráni v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Postup ministerstva “vyzdvihla” i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009.

Dňa 16. 2. 2009 sme požiadali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), aby nám na základe infozákona sprístupnilo informáciu o vývoji čerpania eurofondov za prebiehajúce prvé programovacie obdobie, ktoré začalo v máji 2004, ako i za prebiehajúce druhé programovacie obdobie, ktoré začalo plynúť v januári 2007. Informácie sme žiadali zverejniť v mesačnej periodicite, a to v úplne najjednoduchšom možnom formáte (celkové zazmluvnenie a čerpanie eurofondov, viac v prílohe č. 1).

Informácie sme žiadali zverejniť od MVRR SR, ktoré je zodpovedné za koordináciu eurofondov v oboch programovacích obdobiach, zároveň spravuje komplexný informačný systém o eurofondoch (tzv. ITMS). Očakávajúc neochotu MVRR SR zverejniť informácie, totožnú žiadosť o informácie sme zároveň zaslali i na Ministerstvo financií SR (MF SR), ktoré plní v rámci prerozdeľovania eurofondov úlohu tzv. platobného orgánu. MF SR nám zaslalo čiastočnú odpoveď, v ktorej nám zároveň odporučilo obrátiť sa na MVRR SR, ktoré označilo za zodpovedné za „vedenie predmetných údajov“ (viac v prílohe č. 2).

MVRR SR nám však odmietlo sprístupniť informácie v celom rozsahu tvrdiac, že požadovanými informáciami nedisponuje, resp. bolo by náročné tieto informácie vybrať z informačného systému databázy ITMS. MVRR SR v rozhodnutí argumentovalo, že „požadované informácie sú spracované komplexne a existujú iba vo vyššie uvedenej komplexnej štruktúre a forme“ (teda v rámci ITMS, pozn. Dušan Sloboda). MVRR SR tiež argumentovalo, že nie je povinné vytvárať nové informácie a tvárilo sa, že nami požadovanými informáciami nedisponuje (viac o rozhodnutí v prílohe č. 3).

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie podpísal priamo sám minister Marian Janušek, a to zjavne v rozpore s vnútornými predpismi MVRR SR, keďže podľa smernice MVRR SR č. 8/2000 o slobodnom prístupe k informáciám na MVRR SR na našu žiadosť nemal odpovedať minister, ale „útvar … do pôsobnosti ktorého žiadaná informácia patrí,“ a tým je podľa organizačného poriadku MVRR SR sekcia stratégie rozvoja regiónov, nie priamo minister. Dňa 6. 3. 2009 sme podali rozklad proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie, v ktorom argumentujeme a dokazujeme, že MVRR SR nami požadovanými informáciami disponuje, ba že ich pravidelne každomesačne i vytvára a zverejňuje na svojej webstránke, avšak následne ich nahrádza (v mesačnej periodicite) aktuálnymi, pričom pôvodné informácie nezaraďuje do webarchívu ale odstraňuje. Zároveň argumentujeme, že MVRR SR ad hoc podľa potreby predmetné informácie spracúva a sú súčasťou vládnych a ministerských materiálov (viac o našich argumentoch a dôkazoch o lžiach ministra Janušeka v rozklade v prílohe č. 4).

Dňa 23. 3. 2009 rozhodol minister Janušek, že zamieta náš rozklad a potvrdzuje (svoje!) pôvodné rozhodnutie, ktoré vydal dňa 25. 2. 2009, ktorým nám odmietol sprístupniť informáciu v plnom rozsahu. Minister v odôvodneniach trvá na svojich pôvodných lživých výhovorkách o nedisponovaní informácií (viac v rozhodnutí v prílohe č. 5).

Dňa 27. 5. 2009 sme, v snahe domôcť sa zákonnou cestou požadovaných informácii, boli nútení podať žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra zo dňa 23. 3. 2009, ako i na preskúmanie zákonnosti prvostupňového rozhodnutia zo dňa 25. 2. 2009 a na preskúmanie zákonnosti postupu MVRR SR (viac v žalobe v prílohe č. 6).

Informácie o konaní súdu nie sú do dnešného dňa k dispozícii. MVRR SR a minister Janušek (dnes už exminister) svojou angažovanosťou (a to až nad mieru interných predpisov MVRR SR) nám od 16. 2. 2009 bránia v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Príkladom by pre MVRR SR mohlo byť české Ministerstvo pro místní rozvoj, ktoré plní v systéme eurofondov v ČR identickú funkciu, a informovanie verejnosti o čerpaní eurofondov zvláda neporovnateľne lepšie ako MVRR SR, a najmä robí to automaticky samo od seba (viac tu).

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Žiadosť o informácie (16. 2. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 2: Odpoveď MF SR na žiadosť o informácie (26. 2. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 3: Rozhodnutie MVRR SR nesprístupniť informáciu v celom rozsahu (25. 2. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 4: Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 5: Rozhodnutie MVRR SR o zamietnutí rozkladu (23. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 6: Žaloba na preskúmanie rozhodnutí a postupu MVRR SR (27. 5. 2009), vo formáte PDF

Navigácia