Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza zverejňovanie/

Analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda a Ivan Kuhn požiadali začiatkom februára 2009 prostredníctvom infozákona jednotlivé ministerstvá, ktoré ako riadiace orgány zodpovedajú za prerozdeľovanie eurofondov, o zverejnenie informácií tykajúcich sa hodnotiaceho a výberového procesu, ktorým sa schvaľujú nenávratné finančné príspevky pre jednotlivé projekty spolufinancované z eurofondov.

Konkrétne dňa 16. 2. 2009 sme požiadali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), aby nám ako tzv. riadiaci pre Regionálny operačný program (ROP) a pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) na základe infozákona sprístupnilo vyššie spomínané informácie za tieto dva operačné programy (žiadosti sú v prílohe č. 1 – ROP a v prílohe č. 1 – OPBK). Listami zo dňa 19. 2. 2009 (resp. 20. 2. 2009) MVRR SR požiadalo o predĺženie lehoty na vybavenie žiadostí o 8 pracovných dní z dôvodu rozsiahlosti a špecifickosti požadovaných informácií, argumentujúc, že na vyhľadávanie a zber požadovaných informácií vyžaduje viac času. Dňa 6. 3. 2009 nám MVRR SR adresovalo odpovede (odpovede sú v prílohe č. 2 – ROP a v prílohe č. 2 – OPBK), v ktorých nám časť informácií sprístupnilo, avšak podstatné informácie (hodnotiace hárky) nám odmietlo sprístupniť v nami požadovanej elektronickej podobe, a zaslalo nám ich v papierovej podobe, pričom MVRR SR klamalo, že informáciami nedisponuje v elektronickej podobe (pravda je, že nimi disponuje v rámci informačného systému ITMS – z tejto lži bolo ministerstvo usvedčené Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré nám identický typ informácií požadovaný za iný operačný program zaslalo v elektronickej podobe, ktoré získalo práve zo systému ITMS, ktorý spravuje MVRR SR). Informácie nám boli z MVRR SR zaslané v papierovej podobe schválne, aby nám bola sťažená možnosť ďalej ich verejne publikovať, a zároveň nám boli zaslané scenzurované (mená hodnotiteľov sú vybielené, nie je teda možné priradiť hodnotiteľa ku konkrétnemu hodnoteniu). Janušekovo ministerstvo s nami v 21. storočí odmietlo komunikovať v elektronickej podobe a kusé informácie za ROP a OPBK nám zaslalo v papierovej podobe v dvoch 20-kilogramových balíkoch – fotografia balíkov z MVRR SR je ako príloha F dostupná na obrázku nižšie:

Analytici KI na tlačovej konferencii dňa 14. 4. 2009 predstavili porovnanie, ako jednotlivé ministerstvá zareagovali na identickú žiadosť o informácie týkajúcu sa prerozdeľovania eurofondov pre projekty. Z porovnania vyplýva, že niektoré ministerstvá nemali problém obsahu žiadosti porozumieť a odpoveď spracovali v zákonom stanovenej lehote v nami požadovanej elektronickej podobe, kým iné ministerstvá odmietali informácie zverejniť (viac v prílohe P – najmä tabuľka na snímke č. 4 v danej prezentácii). Lídrom v zatajovaní informácií o prerozdeľovaní eurofondov sa stalo MVRR SR na čele s ministrom Janušekom. Kým Ministerstvo životného prostredia SR nám požadované informácie zverejnilo už začiatkom marca 2009 v elektronickej podobe na jednom DVD nosiči, MVRR SR robilo neustále obštrukcie mesiace po našej žiadosti nám naďalej odmietalo sprístupniť podstatnú časť požadovaných informácií tváriac sa, že našej žiadosti nerozumie (rozhodnutie MVRR SR zo dňa 6. 3. 2009 nesprístupniť nám časť požadovaných informácií je v prílohe č. 3 – ROP a v prílohe č. 3 – OPBK). Voči rozhodnutiam MVRR SR sme dňa 23. 3. 2009 podali rozklady (rozklady sú v prílohe č. 4 – ROP a v prílohe č. 4 – OPBK). Ministerstvo pokračovalo vo svojich snahách nesprístupniť nám informácie, a dňa 2. 4. 2009 nám adresovalo výzvu o doplnenie našej žiadosti, keďže zrazu „objavilo“ problém identifikácie žiadateľa – právnemu oddeleniu MVRR SR nebolo jasné, či je žiadateľom o informácie Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) alebo analytik KI Dušan Sloboda ako fyzická osoba (listy s procesnými prolongáciami MVRR SR sú v prílohách č. 5 – ROP a v prílohe č. 5 – OPBK). Následne dňa 7. 4. 2009 minister Marian Janušek rozhodol o zamietnutí našich rozkladov a potvrdil pôvodné rozhodnutia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja – sekcie ministerstva pod vedením generálneho riaditeľa Igora Štefanova, v ktorých nám boli čiastočne zamietnuté žiadosti o informácie (rozhodnutia sú v prílohe č. 6 – ROP a v prílohe č. 6 – OPBK).

MVRR SR si dalo nesmiernu námahu, aby siahodlho argumentovalo, prečo nemôže nami požadované informácie zverejniť, konalo obštrukčne, tvárilo sa, že žiadosti nerozumie, zavádzalo a klamalo, a nakoniec začalo hľadať procesné nejasnosti, ktoré by mu umožnili informácie nezverejniť resp. oddialiť ich zverejnenie. Treba podotknúť, že informácie, ktoré sme požadovali, sú základným podkladom na overenie transparentnosti prideľovania eurofondov, a MVRR SR by malo automaticky samo od seba tieto informácie zverejňovať, a konať tak v súlade s verbálnymi posolstvami, ktoré politickí nominanti na čele rezortu, ako i ďalší členovia vlády, sústavne prezentujú verejnosti v médiách. Konanie MVRR SR potvrdzuje, že realita je odlišná od vyhlásení politikov, a i toto zatajovanie informácií potvrdzuje, že eurofondy sa prerozdeľujú pod rúškom tajomstva netransparentne v korupcii a klientelizmu prajúcom prostredí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – ROP: Žiadosť o informácie – ROP (16. 2. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 1 – OPBK: Žiadosť o informácie – OPBK (16. 2. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 2 – ROP: Odpoveď na žiadosť o informácie – ROP (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 2 – OPBK: Odpoveď na žiadosť o informácie – OPBK (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha P: Ivan Kuhn a Dušan Sloboda: ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV – prezentácia (14. 4. 2009), vo formáte PPT

Príloha č. 3 – ROP: Rozhodnutie MVRR SR čiastočne nesprístupniť informácie – ROP (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 3 – OPBK: Rozhodnutie MVRR SR čiastočne nesprístupniť informácie – OPBK (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 4 – ROP: Rozklad k rozhodnutiu MVRR SR čiastočne nesprístupniť informácie – ROP (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 4 – OPBK: Rozklad k rozhodnutiu MVRR SR čiastočne nesprístupniť informácie – OPBK (6. 3. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 5 – ROP: Procesné prolongácie MVRR SR – ROP (2. 4. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 5 –OPBK: Procesné prolongácie MVRR SR – OPBK (2. 4. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 6 – ROP: Rozhodnutie o zamietnutí rozkladu – ROP (7. 4. 2009), vo formáte PDF

Príloha č. 6 – OPBK: Rozhodnutie o zamietnutí rozkladu – OPBK (7. 4. 2009), vo formáte PDF

Navigácia