Obštrukcie pri ohlasovaní zhromaždenia už aj v Banskej Bystrici

Po Michalovciach sa Banská Bystrica stala ďalším mestom, ktoré občanom robí problémy a obštrukcie pri výkone ich zhromažďovacieho práva.

Zhromaždenie sa koná dnes, v piatok 6.9.2013 od 10:00 do 18.00 na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Jeho účelom je poukázať na porušovanie ľudských práv v Číne, konkrétne na prenasledovanie praktikujúcich meditačnej praxe Falun Gong. Konanie zhromaždenia ohlásil mestu Banská Bystrica predseda Slovenskej asociácie Falun Gong Marek Tatarko listom zaslaným mestskému úradu dňa 11.8.2013.

Mesto Banská Bystrica síce nespochybnilo samotné právo zvolávateľov zorganizovať v meste zhromaždenie, pokúsilo sa však zákonne sporným spôsobom dosiahnuť zmenu miesta zhromaždenia, hoci na to neexistovali relevantné dôvody. Zároveň sa mesto bez opory v zákone pokúsilo spoplatniť konanie zhromaždenia prostredníctvom miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika je s organizátormi zhromaždenia v kontakte a v prípade potreby je pripravený poskytnúť im právnu pomoc.

Ondrej Dostál

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 6. septembra 2013.

Bližšie informácie o zhromaždení v Banskej Bystrici a obštrukciách zo strany mesta

Výzva na zmenu miesta konania zhromaždenia

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola reagoval na ohlásenie zhromaždenia stanoviskom z 26.8.2013, v ktorom zvolávateľa zhromaždenia upozornil, že v Banskej Bystrici sa na Námestí SNP cez víkend (7.-8.9.2013) realizuje športovo-kultúrne podujatie Banskobystrický maratón. Uviedol pritom, že „prípravné práce, montáž zariadení a registrácia účastníkov začínajú už 6. septembra“. V stanovisku P. Gogola ďalej uviedol: „Vzhľadom na uvedené a v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. § 10 ods. (2) c) O zhromažďovacom práve si Vám dovoľujem navrhnúť pre konanie verejného zhromaždenia priestory Námestia Slobody v Banskej Bystrici“. Uvedená výzva je neopodstatnená z nasledovných dôvodov:

  • Primátor sa odvoláva na § 10 ods. 2 písm. c) zákona o zhromažďovacom práve. Ten však nerieši zmenu miesta zhromaždenia, ale zákaz zhromaždenia v prípade, že „sa má konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie“. Navyše Banskobystrický maratón sa nekoná na rovnakom mieste a v rovnakom čase ako dnešné zhromaždenie, ale až zajtra a pozajtra. Prípravné práce a registrácia účastníkov nie sú zákonným dôvodom pre prípadný zákaz zhromaždenia.
  • Obec podľa § 8 ods. 1 zákona o zhromažďovacom práve „môže s ohľadom na miestne podmienky alebo na verejný poriadok navrhnúť zvolávateľovi, aby sa zhromaždenie konalo na inom mieste alebo v iný čas“. V tomto prípade však na takýto návrh nebol ani vecný dôvod, lebo nielenže nedochádza k časovej kolízii oboch podujatí, ale Námestie SNP je centrálnym námestím v Banskej Bystrici a je dostatočne veľké na to, aby sa konanie zhromaždenia a príprava maratónu nijako navzájom nenarúšali.

Zvolávateľ zhromaždenia Marek Tatarko 28.8.2013 odmietol výzvu primátora Petra Gogolu a oznámil mu, že sa zhromaždenie uskutoční na pôvodne oznámenom mieste.

Primátor mesta reagoval 2.9.2013 ďalším listom, v ktorom zvolávateľovi zhromaždenia v prílohe zaslal „grafický náhľad Námestia SNP s presným určením konania zhromaždenia“. Obec však nemá nijaké zákonné oprávnenie grafickým náhľadom alebo iným spôsobom spresňovať alebo určovať zvolávateľom zhromaždenia, kde sa má zhromaždenie konať. Preto aj tento pokus o zmenu miesta konania zhromaždenia jeho zvolávateľ ešte v ten deň odmietol.

List primátora z 2.9.2013 obsahuje aj nasledovné konštatovanie: „Nakoľko v tento deň, ako ste boli informovaní, Mesto Banská Bystrica v súlade s Kalendárom podujatí už tradične realizuje športovo-kultúrne podujatie Banskobystrický maratón, ktorý sa koná v tento deň na Námestí SNP v Banskej Bystrici, žiadame Vás, aby Vaše aktivity nijakým spôsobom nerušili priebeh Banskobystrického maratónu.“ Táto výzva nemá oporu v realite, keďže zhromaždenie sa koná dnes a maratón začína až zajtra, takže zhromaždenie nemôže nijako „rušiť“ priebeh akcie, ktorá sa uskutoční až nasledujúci deň. Uvedená výzva je navyše nevhodná aj z toho dôvodu, že spochybňuje zvolávateľov zhromaždenia a navodzuje dojem, že pre predstaviteľov mesta je výkon zhromažďovacieho práva občanov a konanie riadne ohláseného zhromaždenia rušivým momentom.

Zhromaždenie a miestna daň

Pracovníčka mestského úradu Banská Bystrica Miriam Ondrejková oznámila dňa 20.8.2013 zvolávateľovi zhromaždenia, že splnil zákonnú povinnosť v zmysle zákona o zhromažďovacom práve. Keďže však súčasťou zhromaždenia je aj stolík na zberanie podpisov na petíciu a stojany s informačnými plagátmi upozorňujúcimi na porušovanie ľudských práv v Číne, zvolávateľ zhromaždenia bol vyzvaný, aby vyplnil formulár, na základe ktorého by vraj mala byť vypočítaná daň za zaujatie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je podľa § 30 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „osobitné užívanie verejného priestranstva“. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa § 30 ods. 3 rozumie „umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne“. Zdaňuje sa teda predovšetkým užívanie verejného priestranstva na hospodárske, prípadne iné komerčné aktivity. Nijakú zákonnú oporu nemá pokus zaťažiť miestnou daňou výkon ústavou garantovaných občianskych práv – zhromažďovacieho práva a petičného práva.

Zvolávateľ zhromaždenia Marek Tatarko upozornil na vyššie uvedené skutočnosti mesto Banská Bystrica, napriek opakovaným pokusom však nedostal zo strany mestského úradu jasné vyjadrenie k otázke, či mieni zaťažiť výkon zhromažďovacieho a petičného práva miestnou daňou.

Zhromaždenie v Michalovciach dňa 1.8.2013

Dňa 1.8.2013 sa konalo v Michalovciach podobné verejné zhromaždenie upozorňujúce na porušovanie ľudských práv v Číne a prenasledovanie nasledovníkov Falun Gong. Aj uskutočneniu tohto zhromaždenia predchádzali obštrukcie zo strany mesta.

Mestský úrad Michalovce oznámenie o konaní zhromaždenia podľa zákona o zhromažďovacom práve svojvoľne prekvalifikoval na žiadosť o iné užívanie verejného priestranstva a „povolil“ ho. Určil však, že akcia sa má uskutočniť na inom mieste, ako si vybral zvolávateľ. Postup mestského úradu nemal žiadnu oporu v zákone. Mesto má podľa zákona o zhromažďovacom práve právomoc ohlásené zhromaždenie zakázať, ale iba zo zákonom stanovených dôvodov, zákonom stanoveným postupom a v zákonom stanovenej lehote. Mesto nemá právo „prekvalifikovať“ verejné zhromaždenie oznámené podľa zákona o zhromažďovacom práve na iný typ aktivity a takúto aktivitu následne „povoľovať“ a určovať jej ďalšie podmienky, napr. zmeniť miesto jej konania.

Na protizákonný postup mesta Michalovce upozornil Ondrej Dostál z Konzervatívneho inštitút M. R. Štefánika dňa 31.7.2013 primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka, ako aj médiá a verejnosť. Vzhľadom na obavy, žeby mohlo prísť zo strany mestského úradu alebo mestskej polície k pokusom o narúšanie zhromaždenia, sa zhromaždenia v Michalovciach osobne zúčastnil a monitoroval jeho priebeh. Samotné zhromaždenie potom prebehlo bez problémov a narušení.

Navigácia