Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu!

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Zámer zrušiť Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry avizoval minister spravodlivosti Štefan Harabin už v minulosti. Tento zámer vyvolal kritiku zo strany občianskej verejnosti. Návrh zákona predpokladá zrušenie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry od 1.4.2007. Podľa prekladateľov hromadnej pripomienky by sa zrušením Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry spochybnila snaha štátnych orgánov o potieranie závažnej trestnej činnosti, predovšetkým organizovaného zločinu a korupcie. Hromadná pripomienka preto požaduje zamietnuť návrh zákona ako celok a vyslovuje sa za zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Návrh zákona možno pripomienkovať do 11.12.2006.

Podporte hromadnú pripomienku: Týmto sa pripájam k nižšie uvedenej hromadnej pripomienke verejnosti k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Juraja Petroviča, bytom Bratislava, Hlaváčikova 35, Ondreja Dostála, bytom Bratislava, Beskydská 8, Vieru Satinskú, bytom Bratislava, Dunajská 60 a Emíliu Beblavú, bytom Bratislava, Polárna 6 na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl. 10. ods. 5 legislatívnych pravidiel vlády.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) (číslo materiálu MS 18143/2006-120), ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok, pričom hromadná pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.

Odôvodnenie: Špeciálny súd a Špeciálna prokuratúra sa počas svojej pomerne krátkej existencie stali pre mnohých občanov SR symbolmi boja proti organizovanej kriminalite a korupcii, ako aj trestných činov politikov, finančných a spoločenských elít. Korupcia a organizovaná trestná činnosť prepojená na politiku sú najväčšími hrozbami pre každý demokratický právny štát. Podrývajú jeho autoritu, znižujú jeho vážnosť v očiach občanov, podkopávajú dôveru v rovnaké práva a povinnosti všetkých a spochybňujú princíp rovnosti pred zákonom, keď „mocní, vplyvní a bohatí“ majú vďaka svojmu postaveniu a kontaktom výhodu oproti „bezmocným a chudobným“. Práve preto, aby sa pretrhali miestne väzby medzi súdnou mocou a možnými páchateľmi závažnej trestnej činnosti bol zriadený Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Mimoriadne vysoké nároky na sudcov, prokurátorov a ostatných pracovníkov týchto inštitúcií majú zabezpečiť ich nekorumpovateľnosť, zodpovedné vykonávanie si povinností a v konečnom dôsledku spravodlivosť pre obvinených aj ich obete. Vzhľadom na to, že ide o prípady, kedy obvinení disponujú značnými materiálnymi, personálnymi a finančnými zdrojmi, ktoré môžu v prípade svojho obvinenia využívať na svoju „obranu“ vydieraním, ohrozovaním na zdraví a živote, či pokusmi o korupciu pracovníkov Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, bolo rozhodnuté o zvláštnom životnom režime týchto pracovníkov, špeciálnom systéme ochrany prostredníctvom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ako aj podrobnostiach ich ubytovania priamo v sídle ŠS a ÚŠP. Všetky vyššie zmienené opatrenia majú vo svojej podstate jediný cieľ: umožniť, aby aj tí najbohatší a najvplyvnejší páchatelia trestnej činnosti boli postavení pred súd, nestranne a objektívne súdení a v prípade dokázania trestnej činnosti aj odsúdení na im prislúchajúci trest podľa Trestného zákona. Návrh vyššie uvedeného zákona je priamym popretím snahy o potieranie závažnej trestnej činnosti. Presunom prejednávania tejto trestnej činnosti späť na miestne príslušné okresné súdy v sídlach krajských súdov vracia obvineným možnosť vplývať na vyšetrovanie a súdne konanie prostredníctvom lokálnych väzieb, známostí, či korupcie. Neexistencia špecialistov, schopných rozkryť aj veľmi rafinované a veľkými sumami financované zakrývanie trestnej činnosti povedie k menšej objasnenosti tejto najzávažnejšej trestnej činnosti. Existuje dôvodné podozrenie, že presuny sudcov zo Špeciálneho súdu na okresné súdy v sídlach krajských súdov, ako to predpokladá návrh zákona, za súčasného zníženia ich príjmu bude v rozpore s Ústavou SR. Ministerstvo spravodlivosti opakovane vo svojich vyhláseniach tvrdí, že existencia Špeciálneho súdu je protiústavná. Napriek tomu dodnes nepodali kompetentní v tomto smere žiadne podanie na Ústavný súd, ktorý jediný je oprávnený vyhlásiť ústavnosť, či neústavnosť zákona, ktorým boli Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry zriadené. Tvrdenia v dôvodovej správe, že „Špeciálny súd Slovenskej republiky je len mimoriadnym súdom, zriadeným predchádzajúcou politickou mocou, ktorá považovala súdy za vykonávateľov svojej vôle a vyžadovala od nich, aby rozhodovali v závislosti na vládnucej politickej ideológii („súlad s požiadavkami ľudu, názorov spoločnosti“).“ sú hrubo zavádzajúce a poukazujú minimálne na ignorovanie spôsobu, akým boli sudcovia, prokurátori a ostatní pracovníci Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry vyberaní. Tento spôsob mal práve naopak v maximálnej možnej miere eliminovať vplyv mocenských a finančných elít na ich fungovanie tak, aby bola zabezpečená rovnosť pred zákonom a spravodlivosť v súdnom konaní. Tvrdenia, že aj ostatní sudcovia prejednávajú veci rovnakej dôležitosti je zavádzajúce a nezakladá sa na pravde, nakoľko konania, ktoré sa prejednávajú pred Špeciálnym súdom, boli z ich právomoci práve jeho zriadením vyňaté. Ďalším problémom je, že návrh zákona predpokladá presun nedokončených prípadov späť na okresné súdy v sídle krajských súdov, znamená, že aj prípady, ktoré by boli tesne pred rozhodnutím, budú musieť príslušné okresné súdy nanovo prejednať. Celá práca Špeciálneho súdu tým vyjde navnivoč a páchateľom bude umožnené od začiatku vplývať na súdne konanie, bez nutnosti rešpektovať už vykonané dôkazy a svedecké výpovede. Z vyššie uvedených dôvodov sa domnievame, že návrh zákona o zrušení Špeciálneho súdu smeruje k zhoršeniu stavu spoločnosti v oblasti boja so závažnou trestnou činnosťou a preto žiadame zamietnuť tento návrh ako celok.

Juraj Petrovič, Petícia za očistu súdnictva, Občianska konzervatívna strana

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Viera Satinská, lekárka

Peter Getting, publicista

Alena Kissová, občianska aktivistka

Michal Filek, novinár, Bytča

Milan Lichý, Banska Bystrica

Emília Beblavá, Transparency International Slovensko

Daniel Darida, Brečtan, o.z.

Miroslav Beblavý, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Peter Hodál, právnik, občiansky aktivista

Daša Malíková, o.i. Zelený Ružinov

Hromadnú pripomienku môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Navigácia