Podporte hromadnú pripomienku proti obmedzovaniu prístupu k výkonu advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii)

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o advokácii. Účelom tejto hromadnej pripomienky je upozorniť na viaceré ustanovenia návrhu novely, ktoré bez legitímneho dôvodu obmedzujú prístup k výkonu advokátskeho povolania. Ide najmä, ale nielen o navrhované predĺženie praxe advokátskeho koncipienta.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému „právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“ (čl. 35 ods. 1 ústavy). Ústava síce stanovuje, že tohto práva sa možno domáhať „len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú“ (čl. 51 ods. 1 ústavy) a že „zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností“ (čl. 35 ods. 2 ústavy), avšak zároveň určuje, že „pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ (čl. 13 ods. 4). Predlžovanie praxe advokátskeho koncipienta a niektoré ďalšie ustanovenia obsiahnuté v návrhu novely zasahujú do ústavou garantovaného práva na slobodnú voľbu povolania tým, že bez primeraných dôvodov sťažujú prístup k nemu.

Deklarovaným dôvodom navrhovaných zmien je úsilie o vyššiu kvalitu práce advokátov. Skutočným motívom je však snaha znížiť záujem o prácu advokáta skomplikovaním podmienok pre výkon advokácie. Umelé obmedzovanie konkurencie nebude mať za následok zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, ale naopak. Menej konkurencie znamená vyššie ceny a horšiu kvalitu služieb. Preto tieto návrhy nie sú v záujme občanov, ktorým majú byť právne služby poskytované. Z toho dôvodu navrhujeme nepredlžovanie praxe advokátskeho koncipienta z troch na päť rokov a vypustenie ďalších ustanovení z návrhu novely, ktoré by viedli k obmedzovaniu prístupu k povolaniu advokáta bez legitímnych dôvodov.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas pondelka 6. augusta 2012 nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Úvodní signatári hromadnej pripomienky:

Pavel Nechala
Peter Gonda
Ondrej Dostál
Juraj Petrovič
Michal Drotován

Navigácia