Podporte hromadnú pripomienku za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Vítame zámer vlády upraviť tvorbu právnych predpisov priamo zákonom, nielen Legislatívnymi pravidlami vlády SR, schválenými uznesením vlády. Oceňujeme aj zámer zaviesť elektronickú verziu Zbierky zákonov, ktorá by mala mať konečne právne záväznú formu.

Predložený návrh však považujeme za úplne nedostatočný najmä vo vzťahu k zabezpečeniu účasti verejnosti v procese tvorby právnych predpisov. Účasť verejnosti má byť aj podľa predloženého návrhu upravená iba podzákonnými predpismi, na ktoré by zákon iba odkazoval, a nebude tak zákonom nijako garantovaná. Nemožno preto očakávať, žeby sa v tomto smere akokoľvek zvýšila vymožiteľnosť pravidiel a znížilo ich porušovanie zo strany štátnych orgánov.

Doslova nevyužitou šancou je navrhovaný zákon aj vo vzťahu k zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní. Vláda vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 až 2016 v časti Spravodlivosť uvádza: „Vláda v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní príjme prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.“ Predložený návrh zákona však žiadne prísnejšie pravidlá, ktoré by zamedzovali zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní, neobsahuje. Touto hromadnou pripomienkou chceme vláde pomôcť naplniť jej vyššie uvedený zámer.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

 • zakotvenie účasti verejnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a jej právna úprava priamo v zákone, nielen odkazom na pravidlá schválené uznesením vlády,
 • zavedenie pripomienkového konania k poslaneckým návrhom zákonov za účasti verejnosti a jeho právna úprava priamo v zákone, nielen odkazom na pravidlá schválené uznesením parlamentu,
 • sprísnenie pravidiel a obmedzenie možnosti zneužívania skrátených foriem legislatívnych konaní v medzirezortnom pripomienkovom konaní, aj v rámci prerokovania návrhov zákonov v parlamente,
 • preskúmavanie sťažností proti porušeniu legislatívnych pravidiel úradom vlády s možnosťou záväzne rozhodnúť o opakovaní pripomienkového konania,
 • úplné vylúčenie tzv. legislatívnych prílepkov, keď sa prostredníctvom schvaľovania zákona doplnením nových článkov v druhom čítaní novelizujú iné zákony,
 • zavedenie minimálnej legisvakančnej lehoty – zákony by s výnimkou zákonom stanovených mimoriadnych prípadov mohli nadobudnúť účinnosť najskôr 15 dní po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, nie dňom vyhlásenia ako doteraz, čo vytvorí reálny priestor pre oboznámenie sa verejnosti, ako aj zamestnancov verejnej správy s novou legislatívou,
 • zavedenie pravidla, že zákony majúce dopad na podnikateľské prostredie stanovovaním nových povinností fyzickým osobám alebo právnickým osobám by mohli nadobúdať účinnosť vždy len od 1. januára kalendárneho roka, čo zlepší podnikateľské prostredie a zabezpečí, že pravidlá pre podnikanie sa nebudú v priebehu kalendárneho roka meniť,
 • zvýšenie informovanosti verejnosti prostredníctvom čo najširšieho vyhlasovania úplného znenia všetkých relevantných dokumentov v elektronickej verzii Zbierky zákonov (úplné znenie odôvodnení rozhodnutí ústavného súdu, nielen ich podstatný obsah, znenie všetkých medzinárodných zmlúv, nielen tých, o ktorých vyhlásení rozhodne ministerstvo zahraničných vecí, úplné znenie všetkých opatrení),
 • zavedenie možnosti vyhlasovania niektorých právnych predpisov v Zbierke zákonov aj v jazykoch národnostných menšín na informatívne účely,
 • zverejňovanie konsolidovaného znenia právnych predpisov v elektronickej verzii Zbierky zákonov aj v časovom rozlíšení (podľa jednotlivých schválených noviel zákona),
 • prehľadná a zrozumiteľná úprava elektronickej verzie Zbierky zákonov,
 • sprístupnenie Zbierky zákonov občanom nielen na obciach, ale aj na okresných úradoch,
 • zníženie počtu poslancov NR SR potrebných na podanie pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní z 15 na 8,
 • obmedzenie možnosti skracovania lehôt pri prerokovávaní návrhov zákonov v parlamente.

 

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 15. mája 2015 na portáli change|net.sk tu.

 

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Štefan Szilva, živnostník

Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu (CPF)

Martin Šechný, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT)

Slavomíra Salajová, právnička, Mediálny inštitút

Norbert Brázda, občiansky portál changenet.sk,

Katarína Šimončičová, ochranárka

Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky

Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk

Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA,

Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka, Občan, demokracia a zodpovednosť

Tomáš Szalay, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute (HPI)

Michal Drotovan, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača

Péter Őry, SMK-MKP, podpredseda pre samosprávu a verejnú správu

Ákos Horony, SMK-MKP

Martin Tokár, predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)

Ladislav Rovinský, predseda ZO SZOPK Košice 2013

Lucia Vidanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Malacky

Peter Osuský, poslanec NR SR, SaS

Ivan Kuhn, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI

Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu

Zuzana Demjanová, aktivista, Košice

Juraj Bakoš, poslanec mestského zastupiteľstva, Trenčín, OKS

Martina Barancová Paulíková, koordinátorka Združenia Slatinka

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Ján Benčík, dôchodca a bloger

Adam Valček, aktivista, novinár

Pavel Nechala, advokát spolupracujúci s Transparency international Slovensko

Milena Veresová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Šaľa, hlavný kontrolór obce Šoporňa

Michal Novota, občiansky aktivista

Nataša Holinová, redaktorka

Ivan Rončák, poslanec mestského zastupiteľstva, Ružomberok

Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava

Géza Tokár, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Martin Alušic, advokát a miestny aktivista, Ružomberok

Jakub Nedoba, poslanec mestského zastupiteľstva, Senica, predseda Mladých liberálov

Roland Kyška, novinár, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Vladimír Dolinay, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka, NOVA

Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk

Martin Dubéci, analytik, o.z. Alfa

Navigácia