Podporte hromadnú pripomienku

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády (schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736) sa predkladá hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Navrhovaná je nasledovná zmena v bode 43 predmetného návrhu zákona: V §53 ods.5 písm. a) sa slová „najdlhšie šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „nevyhnutne potrebný čas na určenie odbornej diagnózy, najdlhšie dvanásť týždňov.“ Vypustenie časti „a najdlhšie 6 mesiacov“ navrhujeme z týchto dôvodov:

Odborníci z oblasti pediatrie a psychológie sa zhodujú na názore, že diagnostiku je možné vykonať dôkladne i v čase do 12 týždňov od prijatia dieťaťa do detského domova.

Z poslaneckého prieskumu v detských domoch vyplynulo, že sa prehnane dlhá diagnostická lehota využíva na predlžovanie pobytu detí v detských domovoch.

Takáto úprava by bola v priamom rozpore s § 1 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.:

„(1) Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.“

keďže podľa výskumov, dlhodobým pobytom detí v detských domovoch prichádza k prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia