Polícia opäť posúdila krádež letákov len ako priestupok

Polícia aj pri opätovnom prešetrovaní odcudzenia mojich letákov počas protestov za ľudské práva v Číne, ku ktorému musela pristúpiť po mojej sťažnosti na pokyn prokuratúry, opätovne konštatovala, že nejde o trestný čin a vec má byť posúdená len ako priestupok. Proti uzneseniu polície som znovu podal sťažnosť.

Dňa 18. júna 2009 uskutočnili mimovládne organizácie protesty za ľudské práva v Číne v súvislosti s návštevou čínskeho prezidenta v Bratislave. Jedným z incidentov, ktoré sa počas týchto protestov odohrali pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave, bolo odcudzenie mojich letákov Marcelovi Zajacovi. Ten vec oznámil polícii. Číňan podozrivý z odcudzenia letákov bol predvedený na políciu. Polícia sa začiatkom júla odmietla zaoberať vecou ako trestným činom krádeže a chcela ju kvalifikovať len ako priestupok.

Minister vnútra Robert Kaliňák vtedy argumentoval nízkou hodnotou odcudzenej veci, pričom nezobral do úvahy iné ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého je krádežou odcudzenie veci, ktorú má iný pri sebe, bez ohľadu na jej hodnotu. Proti uzneseniu polície som podal sťažnosť, ktorej prokuratúra vyhovela. Polícia vec opätovne posúdila a dospela opäť k záveru, že ide o priestupok. Odôvodnenie sa tento raz odvoláva na § 10 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého „nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“

Z odôvodnenia uznesenia však vôbec nie je jasné, prečo by závažnosť činu mala byť posúdená ako nepatrná. Odôvodnenie neobsahuje žiadne vyjadrenie k okolnostiam, za ktorých bol čin spáchaný, k miere zavinenia a pohnútke páchateľa, nie je teda možné posúdiť, akým spôsobom dospela polícia k záveru, že závažnosť činu bola nepatrná, a teda nejde o trestný čin. Proti uzneseniu polície som preto opäť podal sťažnosť.

Ondrej Dostál

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 3. septembra 2009.

Mediálne výstupy:

3. september 2009

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Zametanie pod koberec aneb Čo nového v čínskej kauze

Podrobnejšie informácie o kauze

Prvé uznesenie polície

Uznesením povereného príslušníka Policajného zboru SR npor. Bc. Jany Hricikovej z 3. júla 2009 bola vec postúpená Obvodnému úradu v Bratislave na prejedanie priestupku s odôvodnením, že je zrejmé, že nejde o trestný čin. Minister vnútra Robert Kaliňák dňa 14. júla 2009 na tlačovej besede k predbežným výsledkom vyšetrovania udalostí pred Prezidentským palácom informoval, že krádež mojich letákov na námestí je riešená ako priestupok “vzhľadom na hodnotu veci, pretože iste viete, že krádež má nejaký limit finančný“.

Prvá sťažnosť proti uzneseniu polície

Dňa 13. júla 2009 som podal proti uzneseniu polície sťažnosť. V sťažnosti som poukázal na to, že z odôvodnenia uznesenia polície vôbec nevyplýva, na základe čoho sa polícia domnieva, že nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu krádeže. Podľa § 212 ods. 2 písm. c) je totiž trestným činom krádeže odcudzenie veci bez ohľadu na spáchanú škodu, ak si páchateľ prisvojí vec, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe. Ďalej som v sťažnosti poukázal na to, že v odôvodnení úplne absentuje vyjadrenie k otázke, či došlo k udalosti, ktorú opísal oznamovateľ, a či tým, kto odcudzil cudziu vec, bol predvedený Číňan. Rovnako absentuje informácia, či na preskúmanie podozrenia boli vykonané dôkazy v podobe preverenia záznamov z bezpečnostných kamier, ktoré by mohli objasniť priebeh predmetnej udalosti. Rozhodnutie prokuratúry o sťažnosti Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I JUDr. Nina Vančíková vyhovela mojej sťažnosti proti uzneseniu polície a zrušila ho ako neopodstatnené. Prokuratúra preskúmala uznesenie polície a zrušila ho ako neopodstatnené. Súčasne uložila polícii, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Prokuratúra konštatovala, že polícia pri vedení skráteného vyšetrovania veci nerešpektovala viaceré ustanovenia Trestného poriadku. Uložila polícii zabezpečiť do vyšetrovacieho spisu záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré by mohli objasniť priebeh predmetnej udalosti, ako i ďalšie existujúce obrazové záznamy z miesta činu a zisťovať ďalších prípadných svedkov udalosti. „Až po zhromaždení všetkých dôkazov a ich vyhodnotení jednotlivo i v ich súhrne bude možné vydať v danej veci meritórne rozhodnutie,“ uvádza sa v uznesení prokuratúry.

Druhé uznesenie polície

Ďalším uznesením povereného príslušníka Policajného zboru SR npor. Bc. Jany Hricikovej z 24. augusta 2009 bola vec opäť postúpená Obvodnému úradu v Bratislave na prejedanie priestupku s odôvodnením, že výsledky vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a proti majetku. Pri vyšetrovaní boli prezreté videozáznamy (v uznesení sa mylne uvádza, že audiozáznamy) z bezpečnostných kamier so záverom, že predmetná udalosť (odcudzenie letákov) na nich nie je zaznamená. Rovnako sa nepodarilo nájsť ďalších svedkov udalosti.

Druhá sťažnosť proti uzneseniu polície

Proti uzneseniu polície som opäť podal v zákonnej lehote sťažnosť. Z odôvodnenia uznesenia nie je jasné, na základe čoho poverený príslušník PZ dospel k záveru, že nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu krádeže. Odôvodnenie sa odvoláva na § 10 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého „nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“ Odôvodnenie síce spomína „vyhodnotenie jednotlivo i v súhrne všetkých zadovážených dôkazov a výpovedí“ a „starostlivé zváženie všetkých okolností“, nijako však nekonkretizuje, akým spôsobom boli dôkazy a výpovede vyhodnotené a aké okolnosti boli zvažované a akým spôsobom. Z odôvodnenia uznesenia vôbec nijako nevyplýva, na základe akých skutočností dospel poverený príslušník PZ k záveru, že závažnosť činu bola nepatrná. V odôvodnení úplne absentuje vysvetlenie, prečo je za nepatrne závažný povereným príslušníkom PZ považovaný taký spôsob vykonania činu, keď k odcudzeniu veci príde tak, že je vec niekomu vytrhnutá z rúk na verejnom priestranstve. Rovnako chýba odôvodnenie, v čom spočíva nepatrná závažnosť dôsledku odcudzenia letákov. Odôvodnenie neobsahuje žiadne vyjadrenie k okolnostiam, za ktorých bol čin spáchaný, k miere zavinenia a pohnútke páchateľa, nie je teda možné posúdiť, akým spôsobom dospel poverený príslušník PZ k záveru, že závažnosť činu bola nepatrná, a teda nejde o prečin. Nie je jasné, na základe čoho by okolnosti, za ktorých bol skutok spáchaný (organizovaná snaha priaznivcov čínskeho prezidenta z uvítacieho výboru prekaziť protestujúcim slobodné prejavenie názoru tým, že im kradli a ničili transparenty, alebo ich aspoň prekrývali a mávali zástavkami pred transparentmi protestujúcich), mali byť posúdené ako akokoľvek poľahčujúce a kvalifikujúce závažnosť činu ako nepatrnú. V odôvodnení navyše úplne absentuje vyjadrenie k otázke, či došlo k udalosti, ktorú opísal oznamovateľ, a hlavne, či tým, kto odcudzil cudziu vec, bol predvedený Číňan. Ak polícia, nebola schopná zistiť skutkový stav, je úplne nereálne očakávať, žeby tak mohol urobiť Obvodný úrad pri objasňovaní priestupku, keďže nemá k dispozícii žiadne prostriedky, ktorými by priebeh situácie a identitu páchateľa činu zistil lepšie ako polícia. Vzhľadom na vyššie uvedené som presvedčený, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu krádeže a polícia znovu postupovala vo veci nesprávne.

Navigácia