Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Dnešným dňom končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a k novelám ďalších dvoch zákonov týkajúcich sa školstva.

S hromadnou pripomienkou verejnosti proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, sa dosiaľ stotožnilo vyše 1 800 ľudí. To znamená, že v prípade jej neakceptovania bude ministerstvo školstva povinné uskutočniť so zástupcami jej predkladateľov rozporové konanie.

V hromadnej pripomienke žiadame vypustiť z návrhu novely ustanovenia, ktoré odoberajú radám škôl právomoc záväzným spôsobom rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl. Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl je najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991.

Okrem občanov podporujúcich hromadnú pripomienku vyjadrili svoje nesúhlasné stanoviská k zámeru oklieštiť školskú samosprávu aj niektoré zastupiteľstvá, školské rády a združenia rodičov. Proti okliešteniu školskej samosprávy sa postavili mestské zastupiteľstvo Bratislavy, miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí Staré Mesto a Petržalka, Združenie maďarských rodičov na Slovensku, základná organizácia pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice, Rada školy pri ZŠ AI v Balogu nad Ipľom, Rada školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava, Rada školy Jánosa Aranya s VJM Okoč, Združenie rodičov a priateľov školy Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči, učitelia Základnej školy Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom – Ipolybalog, Rodičovské združenie pri Základnej škole Karloveská 61, Karloveská 61, Bratislava, učitelia ZŠ s VJM Moča, Školská 417, učitelia, rodičia a Rada školy pri Základnej škole Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica, pedagogický zbor ZŠ s VJM Tomášov, Rada školy pri ZŠ s VJM – Alapiskola, Moča, ul. Školská č. 417, Rada školy pri Materskej škole J. Kollára 896 v Malackách, Rady školy pri škole Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno, Rady školy pri ZŠ s VJM Tomášov, Rada školy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.

Možnosť podporiť hromadnú pripomienku podpisom na portáli changenet.sk končí dnešným dňom o polnoci. Obecné, mestské a krajské zastupiteľstvá, ako aj rady škôl, združenia rodičov a pedagógovia škôl majú možnosť vyjadrovať svoj názor aj naďalej, a to až do prerokovania a schválenia návrhu zákona vo vláde a v Národnej rade SR. O svojich stanoviskách nás môžete aj naďalej informovať na e-mailovej adrese samosprava@institute.sk. O vývoji situácie, ďalších nesúhlasných stanoviskách a pokračujúcom legislatívnom procese budeme priebežne informovať.

 

Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie

 

V Šamoríne, Bratislave, Vinodole a Rožňave dňa 2. apríla 2015.

 

 

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka na portáli changenet.sk

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá (vrátane vzorových textov vyjadrenia nesúhlasu so zámerom ministerstva školstva)

Navigácia