Študentská esej 2006

vyhlasuje prvý ročník súťaže

na tému

Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2006“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má k 31. decembru 2006 menej ako 30 rokov.

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument .doc pre Microsoft Word alebo ako dokument .rtf alebo ako dokument .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 15. januára 2007. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente .doc (alebo .rtf alebo .pdf) ako esej, ale osobitne.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii k stanovenému termínu, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:
• Peter GONDA, predseda poroty, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý vysokoškolský lektor;
• Ondrej DOSTÁL, zástupca vyhlasovateľa, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
• Tibor TAKÁČ, sponzor súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s.r.o.;
• Robert ŽITŇANSKÝ, zástupca mediálneho partnera súťaže, zástupca šéfredaktora týždenníka .týždeň;
• Dalibor ROHÁČ, doktorand na George Mason University a držiteľ ceny IREF za rok 2005

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme, inovatívnosť, originalitu, konzistentnosť a jasné smerovanie textu k záveru a schopnosť uchádzačov prepojiť poznatky z ekonomickej teórie a vlastné úvahy, smerované do využitia v podmienkach Slovenska. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu, argumentačnú podloženosť, štylistickú stránku eseje a v prípade relevantnosti aj jednoznačné citovanie zdrojov, z ktorých sa v nej čerpá. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí.

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: 7.000,- Sk, ročné predplatné týždenníka .týždeň a možnosť bezplatne sa zúčastniť sa v roku 2007 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie

2. miesto: 3.000,- Sk a možnosť bezplatne sa zúčastniť v roku 2007 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie

3. miesto: kniha Miltona Friedmana (podľa výberu z ponuky vyhlasovateľa) a možnosť bezplatne sa zúčastniť v roku 2007 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie

Akadémia klasickej ekonómie

Informácie o cykle seminárov Akadémia klasickej ekonómie v roku 2007 sú dostupné na internetovej stránke KI tu.

Donor:

Sponzorom súťaže „Študentská esej 2006“ je GEOPLÁN–Rožňava, s.r.o., Ing. Tibor TAKÁČ.

Mediálny partner:

Mediálnym partnerom projektu je týždenník .týždeň, ktorý zverejní víťaznú esej. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

.týždeň

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční na prvom seminári Akadémie klasickej ekonómie koncom januára 2007 v učebni Vysokej školy manažmentu v Bratislave.

Upozornenie

Ceny z verejných súťaží sú predmetom dane z pr

Navigácia