Študentská esej 2018: 100 rokov od vzniku Československa

vyhlasuje trinásty ročník súťaže

na tému

100 rokov od vzniku Československa

Sto rokov od vzniku je dobrým podnetom pre esejistické uvažovanie o niektorých kľúčových otázkach o Československu: Bolo Československo omylom? Boli české, slovenské, nemecké a maďarské politické elity pripravené na vznik nového štátu? Mala konštrukcia jednotného československého národa po roku 1918 nádej na úspech? Dalo sa zabrániť Mníchovu? Akú rolu zohral prezident Edvard Beneš v osmičkových rokoch 1938 a 1948? Do akej miery určili roky 1948 – 1989 povahu československého štátu? Bolo rozdelenie Československa v roku 1992 historickou nevyhnutnosťou? Je v súčasnosti pre povahu oboch štátov dôležitejší rozdiel historického vývinu, alebo podobná povaha súčasných problémov? Ako by ste hodnotili z hľadiska československého štátu sto rokov jeho spájania a delenia? Má zmysel uvažovať o Československu ako možnosti pre budúcnosť?

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2018“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2018 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1988).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2018 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  • Dušan KOVÁČ, historik, Slovenská akadémia vied;
  • Jicchak SEIFERT, rabín;
  • Soňa GYARFÁŠOVÁ, redaktorka RTVS;
  • Michal NOVOTA, redaktor týždenníka .týždeň – zástupca mediálneho partnera súťaže.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Ceny pre súťažiacich:

1. miesto: notebook ASUS, ročné predplatné týždenníka .týždeň a knihy

2. miesto: mobilný telefón ASUS a knihy

3. miesto: tablet ASUS a knihy

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2018“ je spoločnosť ASUS.

Spoločnosť ASUS je jedným z TOP 3 výrobcov notebookov a tvorca najpredávanejších a najúspešnejších základných dosiek na svete
Partneri:

Cena Ernesta Valka       ODM

Students for Liberty Slovakia       .týždeň

Zones       Zones

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia