Študentská esej 2020: Môže byť Slovensko slušné?

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje pätnásty ročník súťaže Študentská esej.

na tému

Môže byť Slovensko slušné? 

Protesty iniciatívy Za slušné Slovensko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dali Slovensku nádej, že môže byť slušnou krajinou. Dnes si odznovu kladieme otázku, čo by Slovensko muselo urobiť na to, aby sa stalo slušnejšou krajinou, a to nielen v zmysle slušného správania, ale aj spravodlivosti a férovosti. Je to vôbec možné?

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2020“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2020 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1990).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2020 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
  • Soňa GYARFÁŠOVÁ, publicistka a novinárka;
  • Boris STREČANSKÝ, člen správnej rady Centra pre filantropiu;
  • Veronika BRUNCKOVÁ, iniciatíva Za slušné Slovensko
  • Šimon JESEŇÁK, zástupca šéfredaktora týždenníka .týždeň, mediálneho partnera súťaže.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Ceny pre súťažiacich:

1. miesto: notebook ASUS, ročné predplatné týždenníka .týždeň a kniha

2. miesto: mobilný telefón ASUS a kniha

3. miesto: tablet ASUS a kniha

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2020“ je spoločnosť ASUS.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom za podporu

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia