Študentská esej 2021: Povinné očkovanie – za a proti

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje šestnásty ročník súťaže Študentská esej, tento raz na tému

Povinné očkovanie – za a proti

/Môže byť povinné očkovanie v demokratických spoločnostiach pokladané za nevyhnutné?/

K téme: Infekčné choroby sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Až do konca 18. storočia boli okrem vojen a prírodných katastrof najčastejšou príčinou smrti a podstatne skracovali ľudský život. Zmenu tohto stavu priniesli až vedecké objavy v medicíne v podobe očkovania a antibiotík. Plošné zavádzanie očkovania a cielené využívanie antibiotickej liečby v 20. storočí v globálnom meradle významne prispeli k zdvojnásobeniu očakávanej dĺžky života ľudí za ostatných dvesto rokov. Napriek týmto nesporným faktom dnes zažívame dobu, kedy je pozitívny účinok očkovania spochybňovaný. Je očkovanie výsostne individuálnou témou alebo očkovaním chránime nielen svoje zdravie ale i zdravie ďalších jednotlivcov a celej populácie? Je šírenie infekčnej choroby zo strany jednotlivca takým typom negatívnej externality, ktorému by sa malo predchádzať aj povinným očkovaním? Môže sa v demokracii uvažovať o povinnom očkovaní populácie alebo jej skupín?

Podmienky súťaže

 1. Súťaže „Študentská esej 2021“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2021 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1991).
 2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2021 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.
 3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.
 4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.
 5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.
 6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:
  • Peter Zajac, predseda poroty, literárny vedec a prezident KI
  • Peter Pažitný, zdravotnícky expert a lektor, Fakulta managementu VŠE Praha
  • Martin Barto, predseda predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.
  • Soňa Gyarfašová, publicistka
  • Šimon Jeseňák, zástupca šéfredaktora týždenníka .týždeň, mediálneho partnera súťaže
 7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.
 9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Ceny pre súťažiacich:

 • 1. miesto: notebook ASUS, ročné predplatné týždenníka .týždeň a kniha
 • 2. miesto: mobilný telefón ASUS a kniha
 • 3. miesto: tablet ASUS a kniha

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2021“ je spoločnosť ASUS.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom za podporu

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia