Študentská esej 2023: Čo by povedal Adam Smith na dnešnú spoločnosť?

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje osemnásty ročník súťaže Študentská esej, tentoraz na tému

Čo by povedal Adam Smith na dnešnú spoločnosť?

Od obdobia, kedy Adam Smith napísal svoje knihy, sme enormne zbohatli a bezprecedentne si zlepšili životné podmienky. Dnes žijeme v najlepších historických časoch, časť ľudí však nedôveruje a ďalšia prestáva dôverovať systému „prirodzenej slobody“. Znamená to, že sa už vyčerpal alebo je možné regenerovať civilizačnú morálku? Môžeme sa mať naďalej lepšie, keď „neviditeľnú ruku“ v mantineloch „komutatívnej spravodlivosti“ viac brzdia „muži systému,“ ktorí sa snažia plánovať a riadiť spoločnosť ako šachovú partiu? Ak áno, ako to dosiahnuť? Ak by sme si dnes po 300 rokoch od narodenia Adama Smitha predstavili tohto škótskeho velikána ako „nestranného pozorovateľa,“ čo by povedal na stav a výhľad spoločnosti? Čo by nám dnes odkázal a poradil?

Podmienky súťaže

Súťaže „Študentská esej 2023“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2023 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1993).

Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc/.docx alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 17. novembra 2023 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter Gonda, predseda poroty, riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
  • Robert Chovanculiak, analytik INESS
  • Ján Mošovský, riaditeľ výskumu Liberálního institutu
  • Tomáš Krištofóry, doktorand Erasmus University Rotterdam a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika  
  • Juraj Medvec, redaktor týždeníka .týždeň, mediálneho partnera súťaže

Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Ceny pre súťažiacich:

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2023“ je spoločnosť ASUS.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom za podporu

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia