Ústavná sťažnosť proti ratifikácii európskej ústavy

Na Ústavný súd SR v Košiciach bola dnes doručená ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, v ktorej skupina fyzických osôb namieta porušenie svojho základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo priznaného v čl. 30 ods. 1 Ústavy SR v spojení s ďalšími článkami Ústavy SR.

K porušeniu tohto základného práva prišlo podľa sťažovateľov tým, že NR SR dňa 11. mája 2005 vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby bol zároveň schválený ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende, ako to predpokladá Ústava SR v čl. 7 ods. 1. Právny názor sťažovateľov, že Zmluva o Ústave pre Európu je medzinárodnou zmluvou o vstupe SR do štátneho zväzku s inými štátmi a vyžaduje schválenie ústavným zákonom, ktorý sa následne potvrdí referendom, sa opiera o nasledovné argumenty:

1. Európska únia by v prípade nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu bola štátnym zväzkom, pretože by bola útvarom vykazujúcim znaky a plniacim funkcie štátneho zväzku.

2. Vstup Slovenskej republiky do štátneho zväzku vyžaduje schválenie ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom (čl. 7 ods. 1 a čl. 93 ods. 1 Ústavy SR). Iný spôsob vstupu Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými štátmi nie je možný.

3. V Slovenskej republike sa dosiaľ nekonalo referendum o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi podľa čl. 7 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 93 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Preto je nevyhnutné, aby sa o Zmluve o Ústave pre Európu, ktorá konštituuje Európsku úniu ako štátny zväzok, rozhodovalo prostredníctvom ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu referendom. Jedno zo základných práv zakotvených v Ústave SR je právo občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Priamou formou účasti občanov na správe verejných vecí je referendum, vrátane celoštátneho referenda, ktoré je upravené v čl. 93 až 100 Ústavy SR. Ústava SR explicitne definuje prípady, v ktorých sa má referendum uskutočniť.

Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď Slovenská republika vstupuje do štátneho zväzku s inými štátmi alebo vystupuje z tohto štátneho zväzku. Zmluva o Ústave pre Európu je zmluvou o vstupe SR do štátneho zväzku s inými štátmi, na ktorú sa vzťahuje čl. 7 ods. 1 a čl. 93 ods. 1 Ústavy SR. Z toho vyplýva, že súhlas s ratifikáciou Zmluvy o Ústave pre Európu nemal byť v SR získaný v NR SR, ale prostredníctvom referenda potvrdzujúceho ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi. Keďže sa také referendum neuskutočnilo, je to porušením práva občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo.

Keby sme právo občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo (čl. 30 ods. 1) posudzovali izolovane, jeho porušením by bolo napr. to, keby bolo oprávnenému voličovi zabránené zúčastniť sa referenda, ktoré sa uskutočnilo, alebo keby niekto zmaril právoplatne vyhlásené referendum. Ústavný súd SR sa však vo svojej rozhodovacej činnosti pridŕža doktríny, že „jednotlivé ustanovenia ústavy nemožno vytŕhať z kontextu ústavy, ale treba ich vysvetľovať v súvislosti, vo vzájomných väzbách všetkých noriem ústavy, ktoré navzájom nadväzujú.“ Aj ustanovenie článku 30 ods. 1 je preto potrebné vykladať s prihliadnutím na súvislosti a väzby s ostatnými normami ústavy, najmä s čl. 2 ods. 1, s čl. 7 ods. 1, s čl. 93 a 94 Ústavy SR. A pri takomto výklade došlo podľa názoru sťažovateľov postupom NR SR k jeho porušeniu. S ústavnou sťažnosťou sa na Ústavný súd SR obrátila skupina fyzických osôb z organizácií tvoriacich Iniciatívu proti európskej ústave.

Ak by Ústavný súd SR sťažnosti vyhovel a konštatoval porušenie základných práv sťažovateľov, malo by to za následok zrušenie uznesenia, ktorým NR SR vyslovila súhlas s ratifikáciou Zmluvy o Ústave pre Európu. Vzhľadom na dôležitosť Zmluvy o Ústave pre Európu je podľa názoru sťažovateľov nevyhnutné, aby bol postup Slovenskej republiky pri jej ratifikácii zbavený akýchkoľvek pochybností o jeho súlade s Ústavou Slovenskej republiky a o tom, že týmto postupom neprišlo k porušeniu základných práv občanov Slovenskej republiky. Preto je potrebné, aby sa prezident SR až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR o sťažnosti zdržal ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu.

Ondrej Dostál

Autor textu ústavnej sťažnosti

Koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave

Riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

V Bratislave dňa 11. júla 2005.

Zoznam sťažovateľov:

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Peter Zajac, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Ladislav Bariak, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)

Ľuboš Mikuška, Mladí konzervatívci (MK)

Peter Tatár, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Peter Osuský, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Richard Ďurana, Združenie euroskeptikov EUnie.sk

Martin Thomay, Inštitút pre slobodnú spoločnosť (ISS)

Martin Pener, Pravé Spektrum

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Jaroslav Daniška, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Advokát zastupujúci sťažovateľov:

JUDr. Matúš Petrík

Celé znenie ústavnej sťažnosti proti ratifikácii európskej ústavy si môžete stiahnuť tu.

Dňa 11. júla 2005 sa v priestoroch KI uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej Ondrej Dostál, koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave a riaditeľ KI, oznámil, že bola podaná ústavná sťažnosť proti ratifikácii európskej ústavy.

Výstupy z tlačovej konferencie uverejnili nasledovné médiá:

11. júl 2005

TA3: Správu, ktorú po konaní tlačovej konferencie k podnetu na Ústavný súd pripravila a odvysielala spravodajská televízia TA3, nájdete tu.

STV: Obrazovú správu z tlačovej konferencie k téme podania ústavnej sťažnosti proti ratifikácii euroústavy, ktorú pripravila STV, nájdete tu.

TV Markíza: Spravodajskú správu, ktorú odvysielala TV Markíza, nájdete pod názvom “Ďalšia prekážka” tu.

SITA: Iniciatíva proti európskej ústave sa obrátila na Ústavný súd a vyzvala prezidenta, aby ústavu EÚ zatiaľ nepodpísal. ÚS SR má povedať, či je nutné referendum

TASR: Skupina občanov podala na ÚS sťažnosť proti schváleniu euroústavy v parlamente

SME: Ústavný súd skúma euroústavu

Hospodárske noviny: Euroústava skončila na Ústavnom súde

Pravda: Občania chcú referendum o ústave EÚ

Új Szó: Kérdezni kellett volna a lakosokat az EU-alkotmányról. Beadvány a ratifikálás ellen

12. júl 2005

TASR: Sťažnosť proti schváleniu euroústavy v parlamente dnes ÚS pridelil spravodajcovi

13. júl 2005

SME: Peter Schutz: Rozhodovať a nekľučkovať

14. júl 2005

SME: Ondrej Dostál: Bez ohľadu na ústavu?

1. august 2005

.týždeň: Ondrej Dostál: Kauza euroústava

Navigácia