Verejnosť obhájila infozákon

Mimovládne organizácie, ktoré zastupovali verejnosť, obhájili dnes a včera na takzvaných rozporových konaniach slobodný prístup k informáciám v takom rozsahu, ako ho poznáme od roku 2000. Vtedy prišlo prijatím zákona k výraznému posilneniu občianskych práv a zvýšeniu transparentnosti verejnej správy. Občianske argumetny sa podarilo presadiť vďaka skupine takmer 900 občanov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku* k novele zákona o priestupkoch a takmer 700 občanom, ktorí podpísali podobnú pripomienku k novele zákona o slobodnom prístupe k infomáciám.

Úradníci budú naďalej niesť osobnú zodpovednosť

Ministerstvo vnútra koncom júla navrhlo, aby bol zo zákona o priestupkoch úplne vypustený priestupok za porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Mimovládne organizácie a viaceré inštitúcie verejnej správy proti tomuto návrhu protestovali. Ministerstvo ich argumenty včera akceptovalo a súhlasilo so zachovaním priestupku v jeho súčasnej podobe. Mimovládne organizácie tým obhájili jeden z najvýznamnejších prostriedkov, ako postihnúť konkrétneho zodpovedného úradníka, za to, že porušil zákon, ktorý upravuje naše ústavné právo na informácie.

Obhájený rýchly prístup k informáciám

Ministerstvo spravodlivosti predložilo začiatkom augusta do pripomienkového konania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá by mala zlepšiť prístup k informáciám napr. o platoch verejných činiteľov**. Navrhlo v nej však aj predĺženie lehoty na sprístupnenie informácií a povolenie prístupu len k ukončeným správnym konaniam. Verejnosť dnes obhájila aj prístup k neukončeným správnym konaniam (napr. o plánovaných stavbách alebo veľkých zahraničných investíciách), aj krátke lehoty. Úrady budú teda musieť po prijatí novely žiadateľom o informácie vyhovieť do ôsmich pracovných dní. Legislatívny proces v oboch prípadoch bude pokračovať už budúci utorok v legislatívnej rade vlády a v stredu následne aj vo vláde. Moderný a proobčiansky charakter prístupu k informáciám na Slovensku môže byť preto ešte narušený pripomienkami iných orgánov, ktoré by mohli oklieštiť právo na informácie.

V Bratislave dňa 19. augusta 2005

Spoločná tlačová správa Aliancie Fair-play, Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika, združenia Občan a demokracia a Transparency International Slovensko Za pomoc pri zbere podpisov pod pripomienky ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o www.changenet.sk a www.infosloboda.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripomienky pripravili, podporili aj obhajovali.

—————————-

* hromadná občianska pripomienka je nástrojom, ktorým môžu občania ovplyvniť znenie zákonov ešte pred tým, ako ich prerokuje vláda. Ak ju podpíše minimálne 500 občanov, rezorty ju musia prerokovať.

** Prijatie má zabrániť pretrvávajúcemu utajovaniu platov a odmien niektorých verejných funkcionárov a pracovníkov štátnej správy i samosprávy, posilniť informovanosť občanov na rokovaniach obecných, mestských a regionálnych zastupiteľstiev a tiež umožniť verejnosti bez problémov získavať informácie o nadobúdateľoch štátnych a samosprávnych nehnuteľností.

Navigácia