Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Nedajme sa ogabať!

My, rodičia a učitelia detí v školách a školských zariadeniach na Slovensku, vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neschválili zmenu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá by zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytla pri voľbe riaditeľa právo veta. Takáto právna úprava by rodičov a učiteľov obrala nielen o možnosť rozhodovať o budúcnosti škôl, ale i o dôležitý demokratický výdobytok zmien v školstve po roku 1989.

Sme za to, aby sa kompetencie rád škôl, v ktorých majú zastúpenie rodičia, učitelia i zriaďovateľ, skôr rozširovali než zužovali. Vyzývame Vás preto, aby ste podporili iba tie návrhy, ktoré vzídu zo širokého celospoločenského konsenzu.

Pripomíname, že proti udeleniu práva veta zriaďovateľom pri voľbe riaditeľa školy sa v pripomienkovom konaní vyjadrili aj Generálna prokuratúra SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Slovenská komora učiteľov, Nové školské odbory, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Nové školstvo a ďalší.

Právo veta pre zriaďovateľov presadzujú len SK8, ZMOS a predseda vlády SR, pričom nevychádzajú zo žiadnych analýz súčasného stavu a okrem posilnenia mocenských ambícií zriaďovateľov nepredložili relevantné argumenty.

Vyzývame preto ministra školstva Juraja Draxlera, aby v prípade, že v druhom čítaní bude schválený pozmeňujúci návrh, ktorý nad rámec predloženého návrhu ešte viac zhorší postavenie školskej samosprávy, stiahol návrh zákona ako celok pred tretím čítaním z parlamentu. Žiadame ho týmto, aby sa k našej výzve verejne vyjadril ešte pred prerokovaním návrhu zákona v parlamente.

Zásadne odmietame, aby zástupcovia zriaďovateľov škôl, čiže starostovia, predsedovia samosprávnych krajov a prednostovia okresných úradov, získali právo vetovať návrh rady školy na riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania. Navrhovaná úprava povedie k politizácii školstva, mnoho schopných ľudí stratí motiváciu kandidovať za riaditeľa a vytvorí sa priestor pre korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo.

Nenechajme sa obrať o základné právo rozhodovať o budúcnosti a smerovaní našich škôl!

Pozn.: Výzvu s podpismi predložíme ministrovi školstva a poslancom NR SR, v prípade schválenia pozmeneného znenia zákona aj prezidentovi SR ako podklad pri rozhodovaní, či zákon vráti do NR SR. V prípade vrátenia zákona prezidentom späť do parlamentu opätovne predložíme výzvu s podpismi ministrovi školstva a poslankyniam a poslancom NR SR.

Pripojte sa i vy k tejto výzve na portáli change|net.sk.

Signatári:
Branislav Kočan, učiteľ a rodič
Michal Hvorecký, rodič
Zuzana Zimenová, rodič
Mária Barancová, učiteľka a rodič
Zuzana Wienk, podporovateľka
Jana Žitňanská, rodič
Vladimír Crmoman, učiteľ a rodič
Oto Žarnay, podporovateľ
Vladimír Suchodolinský, rodič
Juraj Hipš, podporovateľ
Ondrej Dostál, rodič
Dana Spurná, rodič
Ondrej Kalamár, rodič
Juraj Smatana, učiteľ a rodič
Soňa Puterková, učiteľka a rodič
Mária Peťová, učiteľka a rodič
Veronika Čukášová, rodič
Marek Čukáš, rodič
Lucia Porubčanská, učiteľka a rodič
Ivan Mirga, rodič
Andrea Benková, učiteľka a rodič
Miroslav Sopko, učiteľ a rodič
Peter Švec, rodič
Anna Chlupíková, učiteľka a rodič
Ján Papuga, učiteľ
Jana Kontúrová, učiteľ a rodič
Juraj Jonák, učiteľ a rodič
Jana Brigantová, učiteľka a rodič
Dagmar Kolevová, učiteľka a rodič
Mária Kondelčíková, učiteľka a rodič
Danka Jarabová, učiteľka a rodič
Ľuboš Lukáč, učiteľ
Katarína Kalašová, učiteľ a rodič
Edita Pláteníková, učiteľka
Anna Gernátová, učiteľka a rodič

Súvisiace informácie:

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Hromadná pripomienka na portáli changenet.sk

Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá (vrátane vzorových textov vyjadrenia nesúhlasu so zámerom ministerstva školstva)

Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú

Navigácia