Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009

KI v partnerstve s VŠM otvárajú v školskom roku 2008/2009 druhý ročník cyklu seminárov o ekonómii 

Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý pozostáva z ročného cyklu raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonómii teoretikov blízkych klasickému liberalizmu a jej využití v praxi, osobitne v podmienkach Slovenska. Skladá sa preto z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, Frédérica Bastiata, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich príkladov v reálnom živote.

Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka. Po realizácii prvého ročníka AKE v roku 2007 otvára KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu (VŠM) ako jeho zdokonalenú nadstavbu druhý ročník (konaný od októbra 2008 do júna 2009). Je určený pre všetkých záujemcov (absolventov, aj neabsolventov prvého ročníka AKE), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia.

Záujemcom, ktorí však neabsolvovali prvý ročník AKE sa odporúča oboznámiť sa a naštudovať materiály z prvého ročníka AKE, dostupné na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu.

Druhý ročník AKE bude koordinovať a semináre lektorovať koordinátor programu AKE, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý vysokoškolský lektor Peter Gonda. Každý trojhodinový seminár s 30 až 50 účastníkmi v učebni VŠM začne prezentáciou koordinátora programu alebo pozvaného experta na danú tému, prípadne aj koreferátom účastníka AKE, a to v kombinácii s hľadaním odpovedí na vopred stanovené otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená otvorená diskusia. Podložená bude vopred poslanými podkladmi, uverejňovanými pravidelne na webstránke KI, na webovom diskusnom portáli AKE a rozdanými materiálmi na seminári. Učebňa VŠM bude uspôsobená semináru tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám.

Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk. Každému, kto sa prihlási na stránku, umožňuje tento webový diskusný portál o. i. získať systematicky zoskupené materiály na jednom mieste, ktoré súviseli s cyklom seminárov v rámci 1. ročníka AKE: prezentácie koordinátora programu, iné materiály k jednotlivým seminárom a vybrané eseje účastníkov prvého ročníka AKE.

Aké témy budú diskutované?

Na jednotlivých seminároch AKE sa predpokladá diskusia napríklad k nasledovným témam:

1. Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť

2. Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti

3. Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti

4. Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi

5. Európska ekonomická integrácia

6. Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi

7. Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov

8. Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti

9. Vyhodnotenie a diskusia k odovzdaným esejam účastníkov AKE

Všetky témy budú prezentované a diskutované z pohľadu teórie a princípov ekonómie, klasického liberalizmu a využitia v podmienkach na Slovensku. Na poslednom seminári v júni 2009 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Vysokej školy manažmentu absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE sa budú konať raz mesačne od októbra 2008 v učebni Vysokej školy manažmentu v Bratislave, a to vo vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.00 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 29. októbra 2008.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Vysokej školy manažmentu o absolvovaní druhého ročníka AKE v prípade splnenia základných podmienok: 1. absolvovania aspoň ¾ seminárov (teda počtom 7) a 2. odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru)
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkach predstaviteľov ekonomického liberalizmu
  • vypočuť si v koncentrovanej podobe prezentácie o myšlienkach predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
  • prezentovať svoje postoje na pravidelných seminároch a načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov, ktorí budú účastníkmi AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre akýchkoľvek záujemcov (tak účastníkov prvého ročníka AKE, ako aj iných záujemcov), ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 19. októbra 2008.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor – Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika – vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE. Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 900 Sk na jedného účastníka na celé trvanie kurzu v školskom roku 2008/2009.

Hlavný partner AKE 2008/2009:

Nadácia Penta

Mediálni partneri:

.týždeň
Pravé Spektrum
Navigácia