Akadémia klasickej ekonómie 2010

KI v partnerstve s VŠM otvárajú roku 2010 tretí ročník cyklu seminárov o ekonómii 

Všetko o Akadémii klasickej ekonómie:

1. Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

2. Akadémia klasickej ekonómie 2010

3. Aké témy budú diskutované?

4. Kedy a kde?

5. Čo získa absolvent?

6. Ako sa možno prihlásiť?

7. Účastnícky poplatok na AKE 2010


Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý pozostáva z ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii (nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách), na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2010

Po zrealizovaní prvých dvoch ročníkov otvára KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu (VŠM) tretí ročník tohto programu – AKE 2010. Je určený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia, najmä tých, ktorí neabsolvovali prvý ročník AKE (keďže tretí ročník je tak ako prvý ročník zameraný na východiskové témy cyklu seminárov).

AKE 2010 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda.

Každý trojhodinový seminár s 30 až 50 účastníkmi v učebni VŠM začne prezentáciou, resp. prezentáciami (koordinátora projektu, prípadne aj koreferátom prizvaného hosťa alebo účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi, uverejňovanými pravidelne na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu a rozdanými materiálmi na seminári.

Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk. Každému, kto sa prihlási na stránku, umožňuje tento webový diskusný portál o. i. získať systematicky zoskupené materiály na jednom mieste, ktoré súviseli s cyklom seminárov v rámci prvých dvoch ročníkov AKE: prezentácie koordinátora programu Petra Gondu, koreferáty externých prenášajúcich a absolventov AKE, iné materiály k jednotlivým seminárom a vybrané eseje účastníkov AKE.

Aké témy budú diskutované?

Na jednotlivých seminároch AKE sa predpokladá diskusia napríklad k nasledovným témam:

1. seminár: oboznámenie účastníkov s tým, čo ich čaká v kurze v roku 2010 a prezentácia a diskusia na tému Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi.

2. seminár: prezentácia a diskusia na tému Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi.

3. seminár: prezentácia a diskusia na tému Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť.

4. seminár: prezentácia a diskusia na tému Prínos Miltona Friedmana a iných nasledovníkov klasickej ekonomickej školy pre súčasné ekonomické myslenie a prax.

5. seminár: prezentácia a diskusia na tému Podstata a predpoklady fungovania trhu vs. regulácie trhu v teórii a praxi. Príklady na podmienkach Slovenska.

6. seminár: prezentácia a diskusia na tému Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady na podmienkach Slovenska.

7. seminár: prezentácia a diskusia na tému Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.

8. seminár: prezentácia a diskusia na tému Peniaze a menový a bankový systém v teórii a praxi, aj so zameraním na podmienky na Slovensku.

9. seminár: vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu AKE 2010 a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu.

Na poslednom seminári v novembri 2010 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2010 sa budú konať raz mesačne od januára do novembra 2010 v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.00 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 27. januára 2010.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát KI a VŠM o absolvovaní AKE v roku 2010 v prípade splnenia základných podmienok: absolvovania aspoň ¾ seminárov (teda počtom 7) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru AKE 2010)
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 15. januára 2010. Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE.

Účastnícky poplatok na AKE 2010

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 40 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu AKE v roku 2010.

AKE 2010 realizujeme s podporou:

Nadácia Tatra banky

Mediálny partner:

.týždeň

Navigácia