Akadémia klasickej ekonómie 2014

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v partnerstve s Vysoká škola manažmentu

Nadácia Tatra banky

Nadácia SPP

exe

SAKS

otvárajú v roku 2014 siedmy samostatný ročník cyklu seminárov

Všetko o Akadémii klasickej ekonómie:

1. Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

2. Akadémia klasickej ekonómie 2014

3. Aké témy budú diskutované?

4. Kedy a kde?

5. Čo získa absolvent?

6. Ako sa možno prihlásiť?

7. Účastnícky poplatok na AKE 2014


Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka. Prezrieť si fotografie

Akadémia klasickej ekonómie 2014

Po úspešnom zrealizovaní šiestich ročníkov otvára KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu (VŠM) a s podporou Nadácie Tatra banky (NTB), Nadácie SPP, exe a SAKS siedmy ročník tohto programu – AKE 2014. Je určený a otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali šiesty ročník, prípadne iný ročník AKE).

AKE 2014 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a makroekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

Prezrieť si fotografie

Každý seminár sa uskutoční v učebni VŠM a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu.

Aké témy budú diskutované?

V období trvania projektu od februára do decembra 2014 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár: oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia k téme Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi.

2. seminár: prezentácia a diskusia na tému Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi.

3. seminár: prezentácia a diskusia na tému Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť.

4. seminár: prezentácia a diskusia na tému Prínos Friedricha Augusta von Hayeka pre súčasné ekonomické myslenie a prax.

5. seminár: prezentácia a diskusia na tému Prínos Miltona Friedmana a iných predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre ekonomické myslenie a prax.

6. seminár: prezentácia a diskusia na tému Podstata a predpoklady fungovania trhu vs. regulácie trhu. Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v ekonomickej teórii a praxi. Príklady na podmienkach Slovenska.

7. seminár: prezentácia a diskusia na tému Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady na podmienkach Slovenska.

8. seminár: prezentácia a diskusia na tému Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.

9. seminár: diskusia na tému Význam myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu AKE 2014 a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu.

Prezrieť si fotografie

Na poslednom seminári v decembri 2014 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2014 sa budú konať raz mesačne od februára do decembra 2014 v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenú stredu (okrem februára a decembra poslednú stredu) v danom mesiaci od 17.30 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 19. februára 2014.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát KI a VŠM o absolvovaní AKE v roku 2014 v prípade splnenia základných podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru AKE 2014)
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 9. februára 2014.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE.

Účastnícky poplatok na AKE 2014

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 90 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu (deviatich seminárov) AKE v roku 2014.

Pre členov Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) ponúkame zľavnený účastnícky poplatok vo výške 60 €. Staňte sa členmi KPKI – viac sa dozviete tu.

Partneri AKE 2014:

Nadácia Tatra bankyVysoká škola manažmentu

Nadácia SPPexe

SAKS

Mediálny partner: .týždeň

Navigácia