Akadémia klasickej ekonómie 2019

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2019 už dvanásty samostatný ročník cyklu seminárov

Všetko o Akadémii klasickej ekonómie:

1. Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

2. Akadémia klasickej ekonómie 2019

3. Aké témy budú diskutované?

4. Kedy a kde?

5. Čo získa absolvent?

6. Ako sa možno prihlásiť?

7. Účastnícky poplatok na AKE 2019

8. Partneri AKE 2019


Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi.

KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Prezrieť si fotografie

Akadémia klasickej ekonómie 2019

Po úspešnom zrealizovaní jedenástich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi v poradí už dvanásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2019. Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE).

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok. AKE 2019 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov.

Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad analytik INESS Juraj Karpiš či redaktor internetového denníka Postoj Lukáš Krivošík.

Každý seminár sa uskutoční v učebni Vysokej školy manažmentu (VŠM) v Bratislave a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky.

Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu.

Aké témy budú diskutované?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od februára do decembra 2019 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár (20. 2. 2019): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému

„Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“

2. Seminár (27. 3. 2019): prezentácia a diskusia na tému

„Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

3. Seminár (24. 4. 2019): prezentácia a diskusia na tému

Menový a bankový systém v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctva“

4. seminár (29. 5. 2019): prezentácia a diskusia na tému

„Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi, so zameraním na podmienky na Slovensku“

5. seminár (26. 6. 2019): prezentácia a diskusia na tému

Európska ekonomická, osobitne menová, integrácia a alternatívy jej vývoja“

6. seminár (25. 9. 2019): prezentácia a diskusia na tému

„Vzťah ekonómie a práva, pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

7. seminár (23. 10. 2019): prezentácia a diskusia na tému

„Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov alebo s minimom vládnych zásahov“

8. seminár (27. 11. 2019): prezentácia a diskusia na tému

„Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“

9. seminár (18. 12. 2019): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Prezrieť si fotografie

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2019 sa budú konať raz mesačne od februára do decembra 2019 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vopred určenom termíne v čase od 17.30 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 20. februára 2019. Čo získa absolvent? Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát o absolvovaní AKE v roku 2019 v prípade splnenia podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne;
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu;
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska;
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 10. februára 2019.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.

Účastnícky poplatok na AKE 2019

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 100 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2019.

Pre členov Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a pre študentov stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia ponúkame zľavnený účastnícky poplatok vo výške 75 €. Staňte sa členmi KPKI – viac sa dozviete tu.

Partneri AKE 2019:

Nadácia Tatra banky

AZC

EIC

EIC

Vysoká škola manažmentu

ODM

Students for Liberty Slovakia

Mediálni partneri:

.týždeň Zones brigada.sk

AKE 2019 je súčasťou aktivít projektu Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.

Navigácia