Akadémia klasickej ekonómie

KI v partnerstve s VŠM otvárajú v roku 2007 prvý ročník cyklu seminárov o ekonómii

Kedy a kde?

Semináre AKE sa budú konať raz mesačne od januára do novembra 2007 (okrem mesiacov júl a august) na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave, a to vždy v poslednú stredu v danom mesiaci od 17.00 do 20.00 hod.

Prvý seminár sa bude konať dňa 31. januára 2007 od 17.00 hod. v učebni č. 113 Vysokej školy manažmentu v Bratislave, pričom na prvom seminári bude slávnostné otvorenie projektu, vyhodnotenie súťaže „Študentská esej 2006“ a oboznámenie účastníkov AKE s harmonogramom a podmienkami kurzu. Lokalizáciu VŠM podľa mapy nájdete tu.

Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je cyklus raz mesačne sa opakujúcich seminárov o ekonómii, na ktorých sa bude od januára 2007 otvorene diskutovať o princípoch ekonómie, myšlienkach predstaviteľov klasickej ekonómie a ich prepojeniach na podmienky na Slovensku. Semináre bude organizovať Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v partnerstve s Vysokou školou manažmentu a viesť ich bude koordinátor projektu, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý vysokoškolský lektor, napríklad na Vysokej škole manažmentu, Peter Gonda.

Cyklus seminárov s približne 50-timi účastníkmi je zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a otázok, s ktorými sa človek stretáva v živote, ako napríklad ekonomické rozhodovanie a snaha o maximalizáciu úžitku (ktorý nejde proti ostatným), či napríklad zásahy vlády do života ľudí. Pozornosť bude venovaná nadčasovým témam a stále platným myšlienkam z oblasti ekonómie, ktoré sformulovali predstavitelia klasickej ekonomickej školy, ako napríklad Adam SMITH, Frédéric BASTIAT a ich nasledovníci v 20. storočí, napríklad nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu – Friedrich August von HAYEK a Milton FRIEDMAN.

Na seminároch budú diskutované konkrétne príklady fungovania ekonomických princípov, napríklad „neviditeľná ruka trhu“ a „čo je vidieť a čo nie je vidieť“. Súčasťou projektu bude aj esej „Význam myšlienok predstaviteľa klasickej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“, pričom účastník tohto kurzu si môže vybrať predstaviteľa, o ktorom bude písať.

Každý seminár v rámci projektu začne prezentáciou koordinátora projektu Petra Gondu, prípadne bude doplnený koreferátom ktoréhokoľvek účastníka, ktorý o to prejaví záujem. Nasledovať bude riadená, ale otvorená, diskusia účastníkov k danej téme. Podložená bude poslanými podkladmi koordinátora a/alebo kohokoľvek z účastníkov a rozdanými materiálmi na samotnom seminári.

Učebňa bude uspôsobená semináru tak, aby účastníci na seba dobre videli a mohli priamo a pružne na seba reagovať. Na každom seminári bude k dispozícii flipchart, notebook, projektor a iné pomôcky k diskusiám.

Aké témy budú diskutované?

Na jednotlivých seminároch AKE sa predpokladá diskusia napríklad k nasledovným témam:

1. „Princípy ekonómie a ich využitie v každodennom živote“

2. „Miesto klasickej ekonomickej školy v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi“

3. „Dedičstvo Adama Smitha a iných klasických ekonómov pre súčasnosť“

4. „Prínos Miltona Friedmana a iných významných pokračovateľov klasickej ekonomickej školy v 20. storočí“

5. „Podstata a predpoklady fungovania trhu, resp. trhov, vo všeobecnosti a v praxi, osobitne v podmienkach Slovenska“

6. „Úloha vlády, jej zasahovanie do trhov, obchodu a životov ľudí. Príklady na podmienkach Slovenska“

7. „Principiálne a praktické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady Slovenska“

8. „Význam peňazí, financií a finančných inštitúcií v teórií a v praxi, osobitne na Slovensku“

9. „Význam myšlienok predstaviteľov klasickej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“. Na poslednom seminári v novembri 2007 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Vysokej školy manažmentu absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

– získať certifikát Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Vysokej školy manažmentu o absolvovaní AKE v roku 2007 v prípade splnenia základných podmienok: absolvovania aspoň ¾ seminárov (teda počtom 7) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru AKE v roku 2007);

– získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkach predstaviteľov ekonomického liberalizmu;

– vypočuť si v koncentrovanej podobe prezentácie o myšlienkach predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska;

– prezentovať svoje postoje na pravidelných seminároch a načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov, ktorí budú účastníkmi AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre akýchkoľvek záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov klasickej ekonomickej školy a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Svojou náplňou je však zameraný prioritne na mladých ľudí, predovšetkým na študentov vysokých škôl ekonomického a aj iného zamerania.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 25. januára 2007. Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE. Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 800,- Sk na jedného účastníka na celé trvanie kurzu v roku 2007.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.


Donori:

Nadácia VÚB
Nadácia SPP

Mediálni partneri:

.týždeň
Pravé Spektrum
Navigácia