Hromadná pripomienka k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek predložil na najbližšie rokovanie vlády návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválenie novely by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv.

Výkon takéhoto zákona bude predstavovať hrozbu pre všetkých vlastníkov pozemkov a stavieb v Slovenskej republike. Napriek závažnosti tohto návrhu zákona nebol jeho text predložený na pripomienkové konanie, hoci pripomienkové konanie vyžadujú Legislatívne pravidlá vlády (čl. 9 a 10). K návrhu sa tak nemohli v rámci štandardného legislatívneho procesu vyjadriť nielen dotknuté orgány štátnej správy, ale ani odborná a laická verejnosť, záujmové organizácie a samospráva.

Preto sa obraciame na ministra výstavby a regionálneho rozvoja, na predsedu vlády a na vládu SR s výzvou a hromadnou pripomienkou, v ktorej žiadame:

– ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka, aby stiahol uvedený návrh zákona z programu rokovania vlády a predložil ho na riadne verejné pripomienkové konanie,

– predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby v prípade, že minister Marian Janušek nestiahne uvedený návrh zákona z programu vlády sám, navrhol stiahnutie materiálu z programu vlády ako predseda vlády,

– vládu SR, aby o uvedenom návrhu zákona nerokovala, keďže neprešiel riadnym verejným pripomienkovým konaním a nemohli sa k nemu v pripomienkovom konaní vyjadriť iné rezorty, orgány štátnej správy a verejnosť.

V prípade, že oslovení predstavitelia vyhovejú tejto požiadavke a ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja uskutoční pripomienkové konanie, žiadame zohľadnenie pripomienok k textu návrhu zákona, ktoré podávame formou hromadnej pripomienky. Podľa predloženého návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb:

– môže vláda fakticky svojvoľne rozhodnúť o akejkoľvek budúcej verejnej alebo súkromnej stavbe, že je vo verejnom záujme bez toho, aby bol verejný záujem preukázaný, prípadne aj keď vôbec neexistuje. Dôsledkom takého rozhodnutia potom je, že kvôli jej výstavbe potom možno majiteľom vyvlastniť pozemky a existujúce stavby na týchto pozemkoch. Návrh zavádza „gumové“ kritériá, podľa ktorých by vláda mohla priznať štatút strategickej stavby pre doslova akúkoľvek investíciu, ak v odôvodnení uvedie, že stavba je „významná pre zabezpečenie rozvoja zamestnanosti“, „národohospodársky významná“ alebo „nevyhnutná pre zabezpečenie verejných potrieb“ a s niektorou s týchto domnienok sa stotožní nadpolovičná väčšina členov vlády,

– už štát nebude mať povinnosť vo vyvlastňovacom konaní v prípade strategických stavieb preukazovať verejný záujem,

– nezabezpečuje sa ani to, že vyvlastnený vlastník dostane za vyvlastnenú nehnuteľnosť primeranú náhradu,

– zavádza sa pre všetkých vlastníkov nová povinnosť – vlastník nehnuteľnosti na strategickom pozemku je povinný umožniť vstup do svojej nehnuteľnosti cudzej osobe – znalcovi,

– negarantuje sa prednosť vecnej náhrady pri majetkovoprávnom usporiadaní pred náhradou v peniazoch,

– ruší sa odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení, ak odvolanie smeruje k iným častiam vyvlastňovacieho rozhodnutia, ako je výroku o predmete, rozsahu a účelu vyvlastnenia,

– zavádza sa zásadná zmena do vzťahu medzi výkonnou a súdnou mocnou. Ak je proti právoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení podaná žaloba, podľa navrhovaného zákona súd nemá mať možnosť odložiť vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení,

– zavádza sa obciam a mestám (ako orgánom územného plánovania) nová povinnosť vyznačiť umiestnenie diaľnice v územnom pláne obce na základe jej technického riešenia, ktoré vypracuje investor. Táto povinnosť zasahuje do kompetencie zastupiteľstiev, ktoré sú demokraticky zvolené, zodpovedajú za územné plánovanie v území a za jeho dôsledky voličom, od ktorých v demokratickom zriadení pochádza moc,

– ruší sa pre strategické stavby povinnosť pre investora predložiť v územnom konaní zoznam účastníkov a zoznam parciel, na ktorých sa strategická stavba má uskutočniť,

– ruší sa doterajšia povinnosť uskutočniť vo vyvlastňovacom konaní ústne konanie,

– Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení tak, že zainteresovaná verejnosť má podľa § 26 a 27 v konaniach podľa navrhovaného zákona postavenie zúčastnenej osoby. Domnievame sa, že uvedená zmena je v rozpore s Aarhuským dohovorom, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Žiadame, aby boli ustanovenia, ktorých sa týka hromadná pripomienka, z predloženého návrhu vypustené. Obraciame sa preto na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť i Vy na stránkach change|net.sk tu.

Richard Drutarovský, Iniciatíva za spravodlivé vyvlastňovanie

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ďakujeme.

Mediálne výstupy:

15. august 2007:

Changenet.sk: Ondrej Dostál: Otvorený list ministrovi výstavby Marianovi Janušekovi

Changenet.sk: Žiadajú Janušeka, aby dodržiaval legislatívne pravidlá vlády

20. august 2007:

Sme.sk/TASR: Mimovládne organizácie majú výhrady proti zákonu o strategických stavbách

HNonline.sk/SITA: Mimovládne organizácie sú proti zákonu o vyvlastňovaní

Changenet.sk: Janušek chystá drastické vyvlastňovanie

21. august 2007:

SME: Najskôr chcú stavať, potom vyvlastňovať

HNonline.sk/SITA: Janušek nechce stiahnuť návrh o strategických stavbách

TA3: Ľahšie vyvlastňovanie vyvoláva opäť odpor

TV Markíza: Zákon o vyvlastňovaní

STV: Vyvlastňovanie pozemkov

22. august 2007:

Slovenský rozhlas: Vláda o vyvlastnení

aktuálne.sk/SITA: Vláda o návrhu zákona o strategických stavbách nerokovala

23. august 2007:

SME: Zákon má obmedziť práva ľudí

Hospodárske noviny: Diaľnice: Návrat k Februáru 1948?

10. september 2007:

SME: Ernest Valko: Vyvlastnenie, či brutalita?

11. september 2007:

STV: Ondrej Dostál: Proti vyvlastňovaniu

TV Markíza: Ondrej Dostál: Protiústavné vyvlastňovanie

TA3: Ondrej Dostál: Hromadná pripomienka proti ľahšiemu vyvlastňovaniu

Navigácia