Integrácia a verejná mienka: stereotypy voči NATO a EÚ v názoroch slovenských občanov a v slovenských médiách

Integrácia a verejná mienka: stereotypy voči NATO a EÚ v názoroch slovenských občanov a v slovenských médiách Autori:

Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Martin Hanus, germanista, publicista, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V snahe identifikovať stereotypy, ktoré sú medzi slovenskými občanmi zakorenené vo vzťahu k NATO a EÚ, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika uskutočnil kvalitatívny výskum na túto tému prostredníctvom metódy skupinových diskusií (focus groups). Skupinové diskusie umožňujú kvalitatívnu analýzu názorov a skúseností respondentov, ako aj ich spontánnych reakcií na názory ostatných účastníkov diskusie. Skupinovou atmosférou napomáhajú k uvoľnenej produkcii názorov a nápadov.

Výskum realizovala agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu. Cieľom kvalitatívneho prieskumu bola identifikácia a analýza negatívnych stereotypov voči NATO. Prieskum bol zacielený na identifikáciu dôvodov odmietavého alebo rezervovaného postoja časti občanov SR voči NATO, predsudkov, mýtov, hlbšie zakorenených predstáv, zdrojov týchto predstáv a spôsobov ich šírenia. Sekundárne bola venovaná pozornosť aj problematike vzťahu občanov k EÚ.

Hlavné závery z výskumu, ku ktorým dospeli sociológovia z agentúry FOCUS, sú obsahom prvej časti tejto publikácie (Názory na vstup Slovenska do NATO a EÚ. Hlavné závery). Je potrebné zdôrazniť, že zistené stereotypy sa týkajú zmýšľania iba tej časti slovenských občanov, ktorá nie je vstupu do NATO naklonená. Nad výsledkami realizovaného výskumu sa v druhej časti publikácie zamýšľa Tomáš Zálešák (K analýze negatívnych postojov voči NATO). Jeho príspevok je pokusom nájsť vplyvy, ktoré sa podieľali na formovaní negatívnych stereotypov voči NATO. Záverečná časť publikácie (EÚ a NATO v slovenských médiách) vychádza z analýzy článkov, ktoré sa v našich médiách venujú integrácii SR do EÚ a NATO. Martin Hanus v nej analyzuje diskurz v slovenských médiách, ktorý tiež, nepochybne, vplýva na postoje slovenských občanov k začleneniu našej krajiny do EÚ a NATO.

Touto publikáciou chcel Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika prispieť k lepšiemu a najmä hlbšiemu poznaniu názorov slovenskej verejnosti na otázky integrácie SR do oboch zoskupení. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.

Publikáciu Integrácia a verejná mienka: stereotypy voči NATO a EÚ v názoroch slovenských občanov a v slovenských médiách si môžete pozrieť tu.

Navigácia