KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

<strong>Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika hodnotí legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní</strong>    </p>
<p>    <a href=Počas prázdnin zverejnilo Ministerstvo školstva SR legislatívny zámer nového školského zákona.

Načasovanie verejnej diskusie o novom školskom zákone na prázdninové obdobie považujeme za chybu, ktorou sa minister Mikolaj pripravil o potrebnú spätnú väzbu zo strany odbornej a rodičovskej verejnosti. Predkladaný legislatívny zámer je nedostatočne vypracovaným, nezrozumiteľným a rozporuplným materiálom.

Namiesto predstavenia reformy vzdelávania z legislatívneho uhla, je v ňom jasne čitateľná iba snaha dopredu limitovať reformné návrhy tak, aby sa očakávaná reforma nielenže nenaplnila, ale najmä aby prestala byť očakávanou. V legislatívnom zámere sa vôbec nespomína hlavná reformná priorita – potreba vytvoriť nový vzdelávací systém na nových princípoch. Naopak, navrhované zmeny budú iba kozmetickou úpravou starého systému. Toľko ohlasovaná slobodná ponuka vzdelávacích príležitostí ostane v porovnaní so súčasným stavom nezmenená.

V materiáli sa síce objavuje možnosť domáceho vzdelávania, avšak bez potrebnej úpravy v oblasti odbornej, metodickej a finančnej podpory. Legislatívny zámer nenapĺňa očakávania ani tej časti rodičov, ktorí sa chcú aktívnejšie zapájať do procesu vzdelávania priamo v školách. Ich práva a povinnosti ostávajú nezmenené. Očakávaná sloboda škôl je v zámere príliš limitovaná. Školy si síce budú vytvárať školské vzdelávacie programy, avšak rámcové vzdelávacie programy, ktoré budú pre ne záväzné, bude ministerstvo školstva naďalej určovať príliš podrobne. Budú mať podobu učebných plánov a učebných osnov jednotlivých predmetov, teda rovnakú štruktúru ako je tomu dnes.

Za neprijateľný považujeme aj návrh uplatňovať v školách jeden konkrétny pedagogický model, model tvorivo-humanistickej výchovy. V prostredí, v ktorom sa má podporovať široká ponuka vzdelávacích ciest, foriem a metód, považujeme tento návrh za absurdnú snahu centrálnej úrovne rozhodovať, ktoré teoretické prístupy sú legitímne a ktoré nie.

Školská reforma by mala priniesť zrušenie monopolu štátu v určovaní obsahu vzdelávania, v učebnicovej politike a v kontrole a hodnotení kvality škôl. Školám by mala poskytnúť možnosť slobodne rozhodovať o svojich vzdelávacích programoch a rodičom ponúknuť nové možnosti pri komunikácii so školou.

Návrhy, ktoré sa objavujú v predloženom legislatívnom zámere, k vytvoreniu takéhoto vzdelávacieho prostredia neprispievajú.

Úplné znenie hodnotenia legislatívneho zámeru nájdete tu.

Stratégiu reformy školstva, ktorú KI predložil na verejnú diskusiu, nájdete tu. Návrh nového školského zákona, na príprave ktorého pracovali analytici a spolupracovníci KI, nájdete tu.

 

Zuzana Humajová

analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 8. augusta 2007

Mediálne výstupy:

8. august 2007

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný (Tlačová správa vo formáte PDF)

SITA/Sme.sk: Zajac: Návrhy ministerstva školstva sú výsledkom blúznenia

SITA/aktuality.sk: Minister Mikolaj neurobí reformu, len kozmetické úpravy

Slovenský rozhlas: KI: Legislatívny zámer školského zákona z dielne ministerstva školstva nie je žiadnou reformou (minutáž 18:15 až 20:45)

Rádio Expres: Študenti a učitelia sa budú musieť podriadiť

SITA/aktuality.sk: Ministerstvo reformu pripravuje, už vyhodnocuje pripomienky

Navigácia