KI podporuje hromadnú pripomienku proti diskriminácii súkromného a cirkevného školstva

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) odmieta návrh novely nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 519/2006 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Návrh novely nariadenia vlády vychádza z nesprávnej predstavy o spôsobe tvorby a zásadách rozdeľovania verejných zdrojov v školstve.

Návrh je koncipovaný tak, akoby verejná autorita bola vlastníkom verejných zdrojov, a nie ich správcom. V takom prípade by sa mohlo javiť ako prirodzené, že vláda chce z verejných zdrojov financovať predovšetkým vlastné služby, a to aj na úkor iných poskytovateľov tých istých služieb. V skutočnosti však verejné zdroje tvoria občania a preto tieto zdroje majú byť použité v súlade s ich vôľou, rešpektujúc ich slobodnú voľbu. Z toho dôvodu považujeme za potrebné rešpektovať princíp financovania škôl a školských zariadení podľa počtu žiakov. Pripravovaná novela tento princíp deformuje zavedením nezmyselných koeficientov, ktorých hodnota nie je pre všetky školy rovnaká.

Predložený návrh znamená narušenie princípu rovnakého právneho postavenia škôl a školských zariadení v Slovenskej republike. Zásadné zvýhodnenie jedného zriaďovateľa škôl pred ostatnými bráni konkurencii medzi školami a môže spôsobiť zánik viacerých cirkevných a súkromných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení. Likvidácia školských jedální a školských klubov, alebo zvýšenie platieb, ktorými rodičia prispievajú na stravu detí a na činnosť školských klubov, môže spôsobiť odlev žiakov z cirkevných a súkromných škôl. Tým bude pripravovaná novela nepriamo ohrozovať existenciu aj samotných základných a stredných škôl zriadených cirkvami alebo súkromnými subjektmi.

Konzervatívny inštitút preto podporuje hromadnú pripomienku skupiny občanov k spomínanej novele. Pripomienku možno podporiť najneskôr 15. októbra 2007 prostredníctvom internetového denníka change|net.sk tu.

Martin Kríž a Zuzana Humajová

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 12. októbra 2007

Mediálne výstupy:

12. október 2007

SME: Konzervatívny inštitút podporuje pripomienku proti diskriminácii školstva

Navigácia